IKYA DOULA-UTDANNELSEN

Arbeide med alle faser i en familie-konstellasjon som en arena for helbredelse og vekst - par, svangerskap, foreldreskap, spebarn, barn, ungdom og familien

Innføring i anatomi og fysiologi relevant i forhold til svangerskap, fødsel og barseltid

Innføring i svangerskaps-plager, svangerskapskomplikasjoner, fødselskomplikasjoner

De ulike stadiene og hvordan legge til rette under svangerskap, fødsel og barseltid

Signaturlære relevant i forhold til svangerskap, fødsel og barseltid

Ernæring under svangerskap, fødsel og etter fødsel

Young-man-kissing-the-belly-of-his-pregnant-woman-000071966571_small

IKYA Doula™ – 3-årig spesialisert utdannelse
I alle kulturer i verden har det eksistert tradisjoner som ivaretar kvinner gjennom svangerskap og fødsel. De har vært ansvarlige for å bringe kvinnene inn i kvinnemysteriene, og være bærer av kunnskap om svangerskap som både fysisk og spirituell prosess. Ordet doula kommer fra gresk, og blir brukt for å beskrive dem som i dag jobber med å være en støtte for kvinner under svangerskapet. Dagens doulaer arbeider først og fremst med fysisk og emosjonell støtte til kvinnen, og har ofte liten eller ingen utdannelse.

 

IKYA Doula representerer en utvidet doula-kompetanse som er helt unik i verdenssammenheng
IKYAs doula-utdannelse er verdens første solide fagutdannelse innen feltet. Utdannelsen går over 3 år, og gir deg et profesjonelt grunnlag for å arbeide som doula. IKYA Doula bygger på de gamle tradisjonene, men tilpasset vår tid. Dette innebærer at studenten vil få en solid og helhetlig opplæring i både spirituelle og holistiske funksjoner kombinert med moderne medisinsk kompetanse. Under utdannelsen får du en grundig innføring i hvordan legge til rette for hele inkarnasjonsprosessen i et større bilde, som gir mulighet for å arbeide med dypere vekst og helbredelsesprosesser for hele familien.

En IKYA Doulaarbeider med dype helbredelsesprosesser
I en familie-konstellasjon får vi speilet og møtt de dypere områdene i oss selv. I et par og en familie- konstellasjon ligger det derfor enorme potensialer i å arbeide med og helbrede de dypere delene av vår karma. IKYA Doula™  utdannelsen gir deg spesial-kompetanse i å arbeide med hele dette landskapet.

En IKYA Doula™ har derfor en grundig og svært helhetlig kompetanse i å arbeide med inkarnasjons-prosessen i et større bilde. Som IKYA Doula arbeider du med alle deler og faser i en par – svangerskap og familie-konstellasjon.

 

IKYA Doula før svangerskap
Arbeide med paret før et svangerskap – bevisstgjøre mønstre og legge til rette for en helbredende dynamikk og kommunikasjon i parforholdet, bevisstgjøring og tilrettelegging av fokus og tilstedeværelse i fasen man planlegger å bli gravid, øvelser og kostholdsveiledning.

 

IKYA Doulaunder svangerskap
Svært helhetlig forståelse og kompetanse i hvordan du kan assistere barnet og familien gjennom svangerskap, fødsel og barseltid. Som IKYA Doula™ vil du i denne prosessen også kunne være en kvalifisert støttespiller for jordmor og lege.

 

IKYA Doula etter fødsel og frem til voksen alder
Veilede og arbeide med hele familie- konstellasjonen fra fødsel og frem til barnet når voksen alder. Assistere familien å avdekke mønstre og finne ut av hvordan familien kan bli en arena for optimal vekst, kjærlighet og helbredelse for alle.

doula
Photo-of-a-young-playful-family-wearing-pyjamas-in-bed-000061882488_Small

En 3-årig yrkesrettet utdannelse
IKYA Doula-utdannelsen er en 3-årig yrkesrettet utdannelse. På verdensbasis i dag er det kun IKYA Academy of Vibrational Medicine som tilbyr en solid fagutdannelse innen feltet. Utdannelsen bygger på de opprinnelige tradisjonene, men representerer et nytt nivå og en kompetanse tilpasset vår tid i forhold til å arbeide med kropp, bevissthet og helse.

 

Opprinnelige tradisjoner møter etablert medisin
I utdannelsen knytter vi kunnskap fra det etablerte helsevesenet, med kompetansen fra de opprinnelige tradisjonene. Utdannelsen gir deg derfor innsikt og kompetanse i hvordan du kan assistere i inkarnasjons-prosessen i et utvidet perspektiv, og samtidig arbeide i samarbeid og kompletterende med det etablerte helsevesenet. Utdannelsen gir deg en svært helhetlig forståelse og kompetanse i hvordan du kan assistere paret, barnet og familien gjennom alle  faser.

 

Interessen og behovet for doulaer er økende i hele verden
Det er en økende interesse for doula-funksjonen over hele verden, og stadig flere ønsker å anvende en doula gjennom svangerskapet. Dette viser at doulaen representerer et behov som ikke blir dekket gjennom det etablerte helsevesenet. Jordmor og leger er som oftest fokusert på de rent medisinske og mekaniske sidene ved svangerskap og fødsel, mens en IKYA Doula arbeider med hele prosessen og tilrettelegger for de spirituelle, emosjonelle og dynamiske sidene.

En IKYA Doula erstatter ikke de tjenestene som tilbys gjennom helsevesenet, men er utfyllende. I dag er de fleste doula-utdannelsene i verden kurs over noen få dager, der man i praksis kun lærer å være en støtte, gi massasje osv. IKYAs mål er å heve nivået på doula-funksjonen til en egen, akseptert profesjon, som kan fungere som en profesjonell og kompletterende tjeneste til det etablerte helsevesenet. IKYA Doula er basert på IKYAs prinsipper både medisinsk og filosofisk.

Om utdannelsen

Her kan du lese mer om metoden og hvordan vi arbeider
Under utdannelsen vil du blant annet lære
 • Innføring i anatomi og fysiologi relevant i forhold til svangerskap, fødsel og barseltid (Både medisinsk og energetisk innlæring)
 • Innføring i svangerskaps-plager, svangerskapskomplikasjoner, fødselskomplikasjoner (Både medisinsk og energetisk innlæring)
 • De ulike stadiene og hvordan legge til rette under svangerskap, fødsel og barseltid (Både medisinsk og energetisk innlæring)
 • De ulike stadiene i et menneskes liv fra embryo til voksen alder – både fysiske og bevissthetsmessige endringer
 • Energetisk hygiene og hva det vil si å arbeide klinisk.
 • Det å arbeide i service og en dypere forståelse av service-begrepet
 • Det å arbeide med reelle helbredelses-prosesser
 • Undervisning i inkarnasjons-prosessen. Formålet med en inkarnasjon og  hva det vil si å legge til rette for denne
 • Karma og de karmiske læringsprosessene som blir utløst både for barnet og for familien
 • Legge til rette for både karmiske utfoldelser og spirituelle potensialer for både barn og foreldre
 • De ulike rollene i familie og slekts-konstellasjoner
 • Avanserte teknikker for å arbeide med vibrasjonsmedisin
 • IKYA metodikk og redskaper: essenser, krystaller, bruk av lyd og avansert perseptering
 • Avanserte intuningsteknikker, opptrening i å kunne jobbe med energi og vibrasjon
 • Oppbalansering og behandling basert på prinsippene fra IKYA behandlingsmetode
 • Signaturlære
 • Ernæring før, under og etter svangerskap
 • Terapeutisk coaching og veiledning: mor, far/partner, parterapi, barn, ungdom og familieterapi
 • Terapeutisk berøring – arbeide med essenser, krystaller og akupressur
Hva gjør en IKYA Doula

En viktig del av de tradisjonelle doula-funksjone handlet om å være i kontakt med den som skulle inkarnere og legge til rette for selve inkarnasjonsprosessen. Doulaen forberedte familien og gjorde at karmiske prosesser kunne bearbeides før fødselen, slik at overgangen for barnet ble mykere og inkranasjonens start kunne bli så harmonisk som mulig.

Alle inkarnasjoner har et formål. En inkarnasjon er en arena for studium, vekst, helbredelses- og realiseringsprosesser både for den som fødes, og for hele familien. En IKYA Doula er spesialutdannet i å arbeide med hele dette landskapet. IKYA Doualen arbeider med både barnet, foreldrene, familien og alle involverte. Doulaen er også i kommunikasjon med individer utenfor inkarnasjon, som veileder og tilrettelegger.

 

Verktøy som IKYA Doulaen benytter i sitt arbeid
En IKYA Doula har faglig kompetanse til å gjøre medisinske vurderinger og gi assistanse innenfor rammen av det som er godkjent, som utdannet utenfor det etablerte helsevesenet.

IKYA Doulaen vil få opplæring i forskjellige typer behandling, massasje, coaching osv. IKYA Doulaen vil skreddersy denne assistansen og veiledningen ut fra behov.

 

Under svangerskapet
I denne fasen vil en IKYA Doula arbeide med hele det landskapet inkarnasjonsprosessen foregår i, og vil i dette arbeidet anvende ulike verktøy for å assistere og legge til rette. På denne måten blir hele denne prosessen harmonisert. Foreldrene vil kunne oppleve en sterk kommunikasjon med barnet, og erfaringene er at foreldre opplever svangerskapet som et rom der de er i forbindelse med både barnet og en sterk kjærlighetskraft. Hele svangerskapet vil kunne oppleves som en spirituell reise fylt av kjærlighet og helbredelse.

 

Assistere og forberede alle involverte frem til fødsel
IKYA Doulaen vil assistere barnet og dets prosess, assistere mor og far/partner, i forhold til å kunne åpne seg og være mer aktivt deltakende under svangerskap og fødsel. Vi fokuserer på at alle har sin funksjon, uansett om det er mor, far, søsken eller andre. I parforholdet styrker vi bevisstgjøringen av begge som likeverdige, Og far/partner vil kunne oppleve en like sterk forbindelse med barnet som mor. IKYA Doulaen vil i dette arbeidet ha fokus på å forberede paret til fødselen og å veilede og bevisstgjøre i både morsrollen og rollen til far eller medmor. Doulaen gjør foreldrene trygge på sin kompetanse, slik at de kan glede seg over hvert øyeblikk av svangerskapet og fødselen.

IKYA Doulaen vil også assistere foreldrene til å åpne seg mer, og å styrke foreldrenes opplevelse. De vil kjenne konkret at kontakten blir sterkere. Det vil oppstå en sterkere flyt av livskraft som alle i familien vil kunne delta i.

 

Under fødsel
I denne fasen skal doulaen støtte og legge til rette for selve fødselsprosessen, og bidra til at selve fødselsovergangen blir mykere. Det er en stor forskjell i vibrasjon fra der hvor man kommer fra, og vibrasjonen her i det fysiske. IKYA Doulaen vil derfor skape et energirom i det fysiske som tilsvarer den vibrasjonen barnet kommer fra. Fordelen med å arbeide på denne måten, er at barnets bevissthet vil kunne holde seg mer åpent og ekspandert. Sjokket uteblir, og barnet vil oppleve en myk og kjærlighetsfull introduksjon til verden

 

Vi jobber med å optimalisere startpunktet for inkarnasjonen
I den første fasen etter fødsel påvirkes hjernen basert på den bevisstheten barnet har, og dets møte og samhandling med det som er i omgivelsene. Når barnets bevissthet er mer åpen og ekspandert, vil hjernen etablere en åpnere og mer ekspandert virkelighet. Selve starten blir optimalisert, og barnet vil allerede fra starten av være mer i kontakt med sin indre essens, og ha en større intuitiv forståelse av hva det skal studere og hvordan det kan løse sine livsoppgaver.

 

Barseltiden
I denne fasen vil IKYA Doulaen først og fremst veilede og bevisstgjøre foreldrene i foreldrerollen, og hvordan de på best mulig måte kan assistere barnet. IKYA Doulaen kan i denne fasen også bevisstgjøre hele familien og bearbeide den karmiske læringsprosessen familien er i nå. Foreldrene kan få synliggjort mønstre og programmeringer de har med seg fra sin egen barndom, og skape et friere læringsrom for barnet. IKYA Doulaen vil kunne gi veiledning i hvordan man kan anvende familien som en arena for helbredelse og vekst.

Hvem passer utdannelsen for

Utdannelsen passer for deg som ønsker å arbeide med de dypere og spirituelle prosessene tilknyttet inkarnasjon og fødsel. Du kjenner sannsynligvis en glede og tiltrekning til det å jobbe med barn og fødsel. Det er en fordel (men ingen forutsetning) at du har profesjonell erfaring fra komplementære behandlingsformer, gjerne kombinert med medisinskfaglig kompetanse.

IKYA Doula er en kjærlighetsfull jobb der man får ta del i det vakreste en familie får oppleve. Du har et stort hjerte og har en evne til å gi andre trygghet. Du har et sterkt ønske om å tjene, og å være med på å heve bevisstheten på planeten.

 

En deltidsutdannelse som krever stor dedikasjon
Utdannelsen er lagt opp som deltidsstudium, og erfaringsmessig ser vi at det går fint å kombinere studiet med jobb ved siden av, avhengig av studentens kapasitet og livssituasjon. Dette er en utdannelse som vil kreve mye av deg som individ. Som IKYA Doula er det du som er redskapet, og du skal kunne assistere andre i sine lærings- og helbredelsesprosesser. Mye av studiet og innlæringen av faget vil foregå gjennom at studenten aktivt arbeider med sitt eget liv, i forhold til egen helbredelse og vekst. Studenten må derfor være forberedt på å sette av en del tid til studiearbeide og kollokvier mellom studiehelgene.

Som student og uteksaminert fra IKYA Academy of Vibrational Medicine

 

Som student og uteksaminert fra IKYA Academy of Vibrational Medicine vil du være tilknyttet et solid og profesjonelt apparat og nettverk. Dette gir deg et faglig fellesskap hvor du hele tiden kan få støtte og oppdatere deg faglig.

 

Avgangsstudenter som har bestått eksamen vil bli sertifiserte utøvere med tittelen IKYA Doula. Utøvere må resertifisere seg hvert annet år. Dette for å gi utøverne faglig trygghet, og for å kvalitetssikre at klientene får den behandlingen og oppfølgingen de forventer, uavhengig av hvilken doula de benytter seg av. Krav til sertifisering går ut på oppdateringskurs og aktivt praktiserende som utøver. Det er kun sertifiserte IKYA Doulaer som får praktisere denne metoden.

 

Sertifiserte IKYA Doulaer vil ha sitt eget forbund tilknyttet IKYA Foreningen, som vil arbeide for deg som utøver og ditt fag.

Praktisk informasjon

Her får du svar på alt du lurer på av praktiske spørsmål
OBLIGATORISK FØR UTDANNELSEN

IKYA Doula™ Forkurs

Dette kurset er obligatorisk for å starte på utdannelsen, der du får en god innføring i de grunnleggende prinsippene som IKYA Doula-utdannelsen™ bygger på.

Som IKYA Doula jobber du først og fremst med å legge til rette for inkarnasjonsprosess, svangerskap, par og familie prosesser fra et helhetlig perspektiv. Som IKYA Doula™ skal du kunne arbeide over et stort felt, og beherske alle faser fra før unnfangelse og frem til livets slutt. Under forkurset vil du få en introduksjon til de ulike fasene.

 

Oppfølgning underveis i studiet

Veileder

Alle studenter får hver sin veileder, som har ansvar å følge opp studenten og gi veiledning. Veileder vil assistere deg både i hvordan du skal håndtere undervisningsmaterialet og prosessene dine.

 

Påmeldingsavgift:    kr. 8.500,-
Modul 1:    kr. 55.000,- (9 helger á 3 dager) inkl. eksamen
Modul 2:    kr. 55.000,- (9 helger á 3 dager) inkl. eksamen
Modul 3:    kr. 55.000,- (9 helger á 3 dager) inkl. eksamen

(Med forbehold om prisendringer)

 

Prisene inkluderer: 

 • all undervisning
 • eksamensavgifter
 • It´s learning
 • streaming av lydfiler
 • oppfølgning av veileder
 • studiekompendier

 

Obligatoriske utgifter som kommer i tillegg:

 • materialutgifter
 • veiledningstimer
 • IKYA Stille Retreat (en gang per år)

Prøver og eksamen: Det blir avholdt prøver underveis som gir poeng som er med i evalueringen for videre studie. Det blir avholdt eksamener etter hver modul. Hver eksamen må være bestått for å kunne gå videre til neste modul. Dersom du stryker på en eller fler eksamener er det mulig å gå opp til kontinuasjonseksamen før oppstart av neste modul.

Modul 1:    9 helger á 3 dager, inkl. eksamen
Modul 2:    9 helger á 3 dager, inkl. eksamen
Modul 3:    9 helger á 3 dager, inkl. eksamen

Tekst kommer….
SØKNADSFRIST

Informasjon kommer...

HVOR ER DET?

Utdannelsen er på IKYA Academy

Tidligere deltagere sier