Personvernerklæring

IKYA Academy of Vibrational Medicine tar ditt personvern på alvor. Vi er behandlingsansvarlig og har ansvaret for at opplysningene som vi har om deg brukes i tråd med personvernlovgivningen.

I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har. Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

BEHANDLINGSANSVARLIG

IKYA Academy of Vibrational Medicine, ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Spørsmål om innsyn og sletting rettes til behandlingsansvarlig ved IKYA Academy på e-post: info@ikyaacademy.no

 

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER PÅ IKYAACADEMY.NO

Markeds- og kommunikasjonsavdelingen har det daglige ansvaret for akademiets behandling av personopplysninger på ikyaacademy.no, med mindre annet er oppgitt under.

Det er frivillig for besøkende på nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, eksempelvis å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

 

NETTSTATISTIKK

IKYA Academy samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på ikyaacademy.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk, som brukes til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsiden. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

COOKIES

Cookies (informasjonskapsler) er en tekststreng som blir lagret på din PC i 90 dager når du besøker ikyaacademy.no. Cookies er nødvendig for at ikyaacademy.no (og andre nettsteder) skal fungere optimalt for deg, for eksempel for å kunne gjennomføre et kjøp.  Cookies hjelper oss å se på brukermønstrene til de som besøker nettstedet, slik at vi kan lage det mer brukervennlig. Det lagres ingen informasjon i en cookie som kan knyttes opp mot din bruk av nettstedet som enkeltperson. 

De fleste moderne nettlesere er innstilt til å akseptere cookies automatisk, men du kan selv endre disse innstillingene i din nettleser. 

Her kan du lese mer om hvordan du aksepterer og sletter Cookies i din egen nettleser.

Vi gjør oppmerksom på at det vil føre til at svært mange nettsider ikke vil fungere optimalt om du ikke aksepterer cookies. 

COOKIES VI BRUKER:

PHPSESSID: This cookie only contain a reference to a session stored on the web server. No information is stored in the user’s browser and this cookie can only be used by the current web site.

mailmunch_second_pageview and mailmunch_visitor_id: Used to manage the mailing list, if the visitor has subscribed to the newsletter Yes

Session apbct_cookies_test and other apbct cookies: Strictly necessary Used for spam protection – data goes when the browsing session ends.

ct_checkjs Used by our anti-spam system to check whether JavaScript is available within the browser. When the browsing session ends

ct_cookies_test Used by our anti-spam system to check whether cookies are enabled within the browser. When the browsing session ends

ct_timestamp Used by our anti-spam system to store date and time data. After 1 day

gdpr[allowed_cookies] and gdprp[consent_types]:  GDPR Plugin Allows users to manage the cookies stored.

 

NYHETSBREVREGISTRERINGER

Mailchimp er IKYA Acacdemy’s databehandler for utsending av nyhetsbrev.

Vårt mål er at informasjonen vi sender ut skal være så relevant som mulig for mottaker. For å kunne tilpasse informasjonen til dine ønsker og behov, samt tidligere utdanning, ber vi blant annet om navn, fødselsdato, e-post, osv. Samtidig bidrar dette til å unngå dobbeltutsendinger ved at vi unngår dubletter i databasen. Vi utleverer ikke informasjonen til andre.

En forutsetning for å motta nyhetsbrev med reklameinnhold, er at du har gitt forhåndssamtykke til dette. Du kan til enhver tid be om å bli slettet fra distribusjonslisten via info@ikyaacademy.no eller melde deg av nyhetsbrevet direkte.

 

Søknads- og opptaksbehandling

 

Når du oppretter en søknad på IKYA Utdannelsen søknadsskjema, vil det underveis i søkeprosessen bli opprettet cookies i din nettleser som mellomlagrer data. Når søknaden din er fullført, slettes disse, og nettleseren din nullstilles.

Her kan du finne mer informasjon om bruk av cookies (LENKE)

Når du sender inn søknaden vil IKYA Academy of Vibrational Medicine behandle denne og den informasjonen du har lagt inn, som navn, adresse, telefonnummer, fødselsnummer, e-postadresse og relevant informasjon til søknaden.

 

Formålet med å samle inn og lagre dine personopplysninger er å saksbehandle din søknad om opptak til et studium ved IKYA Academy of Vibrational Medicine.

Personopplysningene vi har lagret om deg kan du se i søknaden, og der kan du også rette opplysningene. Når søker er blitt student ved IKYA Academy of Vibrational Medicine overføres personopplysningene til It´s Learning.

Når det gjelder informasjon om behandlingsansvarlig, kontaktinformasjon, og opplysninger om innsyn for øvrig, samt utlevering, vises til punktet nedenfor: Innsyn i og utlevering av informasjon.

Personopplysningene dine knyttet til opptak og studier blir i utgangspunktet lagret til evig tid i databasene til IKYA Academy of Vibrational Medicine, med visse unntak:

  • Hvis Høyskolen Kristiania mottar informasjon om at du er død, vil vi slette kontaktinformasjonen din. Eventuelle søknader om opptak, undervisnings- og eksamensmeldinger vil bli trukket.
  • Sensitive personopplysninger lagres maksimalt i seks år før de slettes.

 

 

STUDENTREGISTER

For å administrere deg som student er det nødvendig for oss å oppbevare alle personalia: Navn, adresse, telefonnummer, fødselsnummer (11 siffer), samt informasjon om tidligere utdanning og eventuell arbeidserfaring.

I tillegg registreres og oppbevares informasjon om de kurs og studier du gjennomfører.

Dette er informasjon som vi ved lov er pålagt å oppbevare, og den kan derfor ikke slettes.

Informasjonen utleveres ikke til uvedkommende.

 

 

INNSYN I OG UTLEVERING AV INFORMASJON

Personer som er registrert hos IKYA Academy of Vibrational Medicine kan be om innsyn i hvilke opplysninger organisasjonen har registrert om vedkommende. Denne informasjonen vil kun bli utlevert når vedkommende leverer en skriftlig og undertegnet begjæring. Hvis begjæringen skjer ved personlig fremmøte må man legitimere seg. Dette er for å sikre at informasjon ikke utleveres til uvedkommende.

BILDER OG VIDEOOPPTAK

I markedsføringen av IKYA Academy of Vibrational Medicine benyttes fotografier og videoopptak av og fra skolens lokaler, undervisningsrom, arbeidsområder m.m., samt fasader, bybildet omkring m.m. (heretter kalt flater). Dette er opptak gjort av egne og eksterne fotografer.

Disse opptakene vil du kunne finne på skolens nettsider, i sosiale medier, trykksaker m.m.

Ved bilde- og videoopptak orienteres det alltid om at opptak gjøres, og samtykke innhentes.

Ved opptak under større arrangementer, eller hvor mange mennesker er til stede, orienteres det om at bilde og videoopptak gjøres.

Ansatte ved IKYA Academy of Vibrational Medicine må regne med å kunne bli gjort opptak av, og bilder av dem benyttes, uten at samtykke innhentes, dersom ikke annet er avtalt.

Bilder eller videoopptak vil kunne publiseres i akademiets flater uten at du selv er klar over det, for eksempel opptak gjort der du selv er en del av en større forsamling eller arrangement.

Bilder eller videoopptak vil bli lagret i skolens database.

Dersom du ønsker at bilder eller videoopptak av deg skal bli slettet, ber vi deg ta kontakt med behandlingsansvarlig ved IKYA Academy of Vibrational Medicine. Merk at ved bruk av bilder på trykket materiell vil dette ikke kunne slettes etter at det er benyttet.

 

DINE RETTIGHETER

Rett til informasjon og innsyn

Du har krav på å få informasjon om hvordan IKYA Academy of Vibrational Medicine behandler personopplysningene dine. Denne personvernerklæringen er ment å inneholde den informasjonen du har rett til å få.

Du har også rett til å se/få innsyn i alle personopplysninger som er registrert om deg ved IKYA Academy of Vibrational Medicine. Du har også rett til å få utlevert en kopi av personopplysninger om deg, dersom du ønsker det.

Rett til retting

Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg rettet. Du har også rett til å få ufullstendige personopplysninger om deg supplert. Dersom du mener vi har registrert feil eller mangelfulle personopplysninger om deg, ber vi deg kontakte oss. Det er viktig at du begrunner og eventuelt dokumenterer hvorfor du mener personopplysningene er feil eller mangelfulle.

Rett til å begrensing av behandling

I enkelte tilfeller kan du har rett til å kreve at behandlingen av personopplysningene dine blir begrenset. Begrensning av personopplysninger vil si at personopplysningene fortsatt blir lagret, men at mulighetene for videre bruk og behandling blir begrensede.

Dersom du mener at personopplysningene er feil eller mangelfulle, eller har protestert mot behandlingen, har du rett til å kreve at behandlingen av personopplysningene dine midlertidig blir begrenset. Det vil si at behandlingen blir begrenset inntil vi eventuelt har rettet personopplysningene dine, eller har fått vurdert om protesten din er berettiget.

I andre tilfeller kan du også kreve en mer permanent begrensing av dine personopplysninger. For å ha rett til å kreve begrensing av dine personopplysninger, må vilkårene i personvernforordningen artikkel 18 være oppfylte. Dersom vi mottar en henvendelse fra deg om begrensing av personopplysninger, vil vi vurdere om lovens vilkår er oppfylte.

Rett til sletting

I noen tilfeller har du rett til å kreve at vi sletter personopplysninger om deg. Retten til sletting er ikke en ubetinget rett, og hvorvidt du har rett til sletting må vurderes i lys av personopplysningsloven og personvernforordningen. Dersom du ønsker å få slettet personopplysningene dine, ber vi deg om å ta kontakt med oss. Det er viktig at du begrunner hvorfor du ønsker at personopplysningene blir slettet, og om mulig også opplyser om hvilke personopplysninger du ønsker å få slettet. Vi vil da vurdere om de rettslige vilkårene for å kreve sletting er oppfylt. Vær oppmerksom på at lovverket i enkelte tilfeller gir oss anledning til å gjøre unntak fra retten til sletting.

Rett til å protestere

Du kan ha rett til å fremme en innsigelse mot behandlingen, det vil si protestere mot behandlingen, dersom du har et særskilt behov for å få stanset behandlingen av personopplysningene dine. Eksempler kan være dersom du har et beskyttelsesbehov, fortrolig adresse, eller lignende. Retten til å protestere er ikke en ubetinget rett, og den avhenger av hva som er det rettslige grunnlaget for behandlingen, og om du har et særskilt behov. Hvis du protesterer mot behandlingen, vil vi vurdere om vilkårene for å protestere er oppfylt. Dersom vi kommer til at du har rett til å protestere mot behandlingen, og at innsigelsen er berettiget, vil vi stanse behandlingen og du vil også kunne kreve sletting av opplysningene.

Rett til å klage over behandlingen

Dersom du mener vi ikke har behandlet personopplysningene på en korrekt og lovlig måte, eller hvis du mener at vi ikke har klart å oppfylle dine rettigheter, har du mulighet til å klage over behandlingen.

Dersom vi ikke tar klagen din til følge, har du mulighet til å fremme klagen for Datatilsynet. Datatilsynet er ansvarlig for å kontrollere at norske virksomheter overholder bestemmelsene i personopplysningsloven og personvernforordningen ved behandling av personopplysninger.

 

KONTAKTINFORMASJON

Spørsmål om personopplysninger rettes til personvernombud på info@ikyaacademy.no

Spørsmål om innsyn og sletting rettes til behandlingsansvarlig på info@ikyaacademy.no