IKYA UTDANNELSEN

Komplett yrkesutdannelse

Aktivere klientens egen dypere selvhelbredelse

Kartlegge mønstre, sykluser og livsutfoldelse

Trenge inn i kjernen av klientens livsprosesser

Ta utgangpunkt i de bakenforliggende årsakene

Se helse fra et større perspektiv

IKYA Utdannelsen starter nytt kull høsten 2020, søk om studieplass her

IKYA_utdannelse_bilde

OM IKYA-UTDANNELSEN

Målet: Målet med studiet er å jobbe som IKYA-utøver og etablere egen praksis. Målet er at du som utøver kan skape deg et solid livsgrunnlag som selvstendig næringsdrivende.

 

Bidrar til: IKYA-utøveren bidrar til en stor grad av bevisstgjøring for sine mottakere, med metodikk, samtale og veiledning gjennom behandlingsforløpet. Dette bidrar videre til å styrke mottakers vekstprosess. IKYA-utøveren kan bidra med å forklare forskjellige hendelsesforløp og bidra til å sette hendelser inn i en større sammenheng, slik at det er lettere å se helheten og sammenhengen mellom forskjellige hendelser i livet. Med sin kunnskap om bevissthetens anatomi og oppbygning kan IKYA-utøveren også bidra til en større forståelse for de indre prosessene. IKYA-utøveren kan bidra til å tydeliggjøre disse, slik at det blir lettere å jobbe konstruktivt og målrettet videre på egen hånd.

 

Kompetanse: Som IKYA-utøver vil du besitte avansert ekspertise innen helhetlig helse, og vil kunne arbeide med helbredelse i et større persepektiv. Du vil kunne jobbe med alle nivåer av bevisstheten, og alle aspekter av en livsutfoldelse i mottakeren. Du lærer å arbeide med både mikro- og makroperspektivet av vår eksistens, som består av Sjelsaspektet (Atma) og Selvet (personen). Du vil derfor ha kompetanse til å jobbe med mottakers indre og ytre liv.

 

Som IKYA-utøver vil du tilegne deg en spisskompetanse innen vibrasjonell medisin og anatomi. Du vil kunne jobbe med mer spesifikke områder av bevisstheten og aktuelle tematikker. Du vil lære deg teknikker og metoder som bidrar til at du kan «lese» og jobbe med energi og vibrasjon, bygge opp et språk og en språkforståelse som gjør deg kompetent til å kommunisere med natur og bevissthet. Du vil opparbeide deg en kompetanse til å kunne observere den bakenforliggende strukturen for all eksistens.

 

Retter seg mot: IKYA-utdannelsen er for de som ønsker å jobbe med mennesker. Den er skreddersydd for de som ønsker å jobbe med helse og helbredelsesprosesser i et større holistisk perspektiv. Den er designet for de som ønsker å kombinere helse og spiritualitet, og jobbe med sammenhengen mellom helse og bevissthet på et større og dypere plan.

En behandlingsform for fremtiden: Du kan jobbe med en metode som er designet for å stimulere og underbygge global spirituell vekst og helbredelse. Det er en metode for fremtiden, som er skreddersydd for fremtidig bevissthet, og som virker selvutviklende gjennom at vi jobber med bevissthet og bevisstgjøring. Det stopper aldri noe sted, og det skjer hele tiden nye oppdateringer og endringer. Det er altså ikke en metode man noen gang blir fullt og helt utlært i, derfor har man muligheten til å utvikle sin kunnskap og kompetanse hele tiden. Man er aktivt deltagende i å ekspandere bevisstheten.

 

Unik kompetanse og kunnskap: Som IKYA-utøver har du en unik base av kompetanse og kunnskap innen vibrasjonell medisin og anatomi, bevissthet, helse og helbredelse. Du har en unik kompetanse innen helhetstenkning, kan jobbe i større flater, inkludere mer, og jobbe i flere virkeligheter på samme tid. Du kan forstå sammenhenger og koblinger i mottakers bevissthet og kunne forholde deg til større linjer og større sykluser på samme tid. Du trener etterhvert opp en unik kompetanse i simultankapasitet, trener hjernen til å forhold seg til multidimensjonalitet og opparbeider deg en unik kompetanse til å kommunisere og samhandle med natur og bevissthet.

 

Kompetanse til å jobbe i det totale landskapet: Som IKYA-utøver får du en unik mulighet til å jobbe i store og avanserte bevissthetslandskap. Du lærer å jobbe både i det horisontale og det vertikale aspektet av vår eksistens, og kan derfor være i berøring med veldig avanserte og komplekse landskap og sammenhenger.

 

Et attraktivt yrke: Å jobbe som IKYA-utøver er et attraktivt yrke fordi du lærer veldig mye når du jobber med andre mennesker. Du kan fordype deg og virkelig studere natur og bevissthet. Du kan lære direkte fra naturen og få mye indre undervisning i det fagfeltet du jobber innenfor. Det er attraktivt fordi man styrker og ekspanderer egen bevissthet, og ser at mottakerne gradvis gjør det samme. Man kan bruke alle deler av seg selv, utvikle seg hele tiden og jobbe med veldig mange arenaer og med mange forskjellige tematikker. Som IKYA-utøver kan du jobbe med dypere og mer grunnleggende karmiske livsprosesser. Du får jobbe med mange spennende mennesker. Det en stor frihet i å være selvstendig næringsdrivende, både når det gjelder økonomi og disposisjon av egen tid.

 

Mulighet til å jobbe i mange arenaer: Som IKYA-utøver kan du bidra i mange forskjellige arenaer innenfor både på det individuelle plan og det kollektive plan. Du kan også bruke din kompetanse i kombinasjon med andre yrker, som for eksempel i undervisning, i møte med andre mennesker, i andre helse og omsorgsyrker, i møte med dyr og natur forøvrig. Du kan bidra med din kompetanse i situasjoner som oppstår, privat eller offentlig. Du kan i prinsippet jobbe hvor som helst og mens du beveger deg rundt kan du bistå der det er behov og ønskelig. Du kan jobbe med mennesker i alle aldre og alle situasjoner.

 

Internasjonal arena: Å jobbe som IKYA-utøver gir deg muligheten til å jobbe internasjonalt på flere arenaer. Det er en metode som er lett å assosiere med for mange kulturer, og det er en metode hvor man kan kommunisere uten begrensninger av språk, da mye av kommunikasjonen skjer på det indre. Det er en metode for fremtiden og derfor en metode som er attraktiv for alle, uavhengig av nasjonalitet og geografisk tilhørighet.

 

Bredt livsgrunnlag: Som IKYA-utøver tjener du ikke bare til livets opphold, men du opparbeider deg en god evne til å beherske deg selv og ditt eget liv. Du kan skape deg et stabilt og stimulerende livsgrunnlag hvor du kan oppleve en enorm glede på jobb.

 

IKYA Foreningen: IKYA-utøverne har egen og aktiv forening, som jobber både for å understøtte utøverne og metoden. Foreningen er opptatt av å underbygge suksess og kompetanseheving og legger til rette med kurs og aktiviteter i samarbeide med medlemmenes ønsker og behov.

 

Godt miljø: Som IKYA-utøver blir du en del av et kreativt og støttende miljø, hvor det er mange med felles verdigrunnlag og interesse. Vi har et miljø hvor folk er positive, kan være seg selv og kan få konstruktive tilbakemeldinger for å styrke sin egen vekst. Fellesnevneren er veldig sterk, selv om vi alle har våre veier å gå, og våre unike måter å utfolde og realisere dem på. Det er et miljø hvor vi understøtter og stimulerer til unikhet og forskjellighet, slik at det blir et rikt og nærende miljø på alle plan.

Successful business women giving a handshake and closing a deal

Praktisk informasjon

Her får du svar på alt du lurer på av praktiske spørsmål
OBLIGATORISK FØR UTDANNELSEN

IKYA Awakenings

Dette kurset er obligatorisk for å starte på utdannelsen. Kurset omhandler deg som individ, ditt univers og hvordan du kan lære å bli mer synkron og tilstede i ditt liv. Du får introdusert elementer av den vibrasjonelle anatomien, som vi arbeider med i IKYA-metoden, og du får konkrete øvelser og oppgaver som assisterer deg i din utfoldelse. Dette kurset er gir deg en innføring i de grunnleggende prinsippene innenfor IKYA-metoden, og er et viktig ledd i din forberedelse til selve utdannelsen.

 

 

 

HVA KREVES AV STUDENTENE?

Stor grad av egeninnsats 

Dette er et studie hvor en skal bygge muskler, aktivere sin bevissthet og trene opp hjernen til å fungere på en mer avansert måte, enn det vi kollektivt er vant til. Å trene opp hjernen til å fungere mer multidimensjonalt krever en riktig, målrettet og dedikert trening over tid.  Dette er derfor ikke et studie du bare kan lese deg til og pugge  prosedyrene. Du må også beherske det landskapet du kommer i berøring med. Det kreves en stor grad av egeninnsats utenom undervisningen – gjennom øvelser, observasjon, lesing, behandlinger og kollokvier.

 

Erfaringsmessig går dette fint å kombinere utdannelsen med fast jobb, forutsatt at en jobber strukturert og fortløpende følger opp i forhold til det som forventes av deg som student. Hvor mange timer det utgjør i uken avhenger av den enkeltes kapasitet og evne til å åpne seg opp for, og ta til seg og benytte seg av den undervisningen som blir gitt.

Modul 1 – Egenbehandling: På modul 1 får studentene innføring i de grunnleggende prinsippene for IKYA-metoden og det totale landskapet vi arbeider i som IKYA-utøvere. Studenten erverver seg en unik kunnskap om seg selv, sitt liv og sine prosesser. Studenten lærer IKYA-egenbehandling og forbereder seg selv som utøver på en effektiv og inspirerende måte. Studentene får en grunnleggende innføring i den vibrasjonelle anatomien, og lærer å beherske flere teknikker og metoder allerede det første året.

 

Modul 2 – Klientbehandling: På modul 2 lærer studenten IKYA-klientbehandling og begynner allerede dette året å praktisere på klientkandidater. Studenten får en omfattende innføring i den vibrasjonelle anatomien og en grunnleggende innføring i den vibrasjonelle sykdomslæren, Videre fordyper studenten seg i de grunnleggende prinsippene for IKYA-metoden, og får innføring i ytterligere teknikker, metoder og prosedyrer.

 

Modul 3 – Fordypning anatomi og sykdomslære: Modul 3 er en fordypnigsmodul hvor studenten fordyper seg i alle fagene i tillegg til å beherske flere teknikker, metoder og prosedyrer. På modul 3. får studenten en fordypning i den vibrasjonelle anatomien og sykdomslæren og vil kunne observere og forstå større sammenhenger og koblinger i både sin eget og mottakers livsutfoldelse. I tillegg får studenten innføring i hvordan man etablerer og driver sin egen praksis.

 

Modul 4 – Praksisår: Modul 4. er et praksisår hvor studenten skal etablere og bygge opp sin egen praksis. Studenten får undervisning og veiledning i denne prosessen, målet er å legge til rette slik at overgangen fra student til profesjonell er så liten som mulig og at studenten har bygget seg opp en praksis allerede før endt studie. I tillegg får studenten ytterligere en fordypning i den vibrasjonelle anatomien og sykdomslæren.

 

Oppfølgning underveis i studiet

 

Veileder

Alle studenter får hver sin veileder, som har ansvar å følge opp studenten og gi veiledning. Den veilederen du får vil også følge deg opp i egen gruppe på «it´s learning». Inkludert i utdannelsen er 6 veiledningstimer fordelt på 3 år. Disse timene går spesifikt på hva du som student må jobbe mer med for å bestå eksamen. Veileder vil assistere deg både i hvordan du skal håndtere undervisningsmaterialet og prosessene dine.

 

Studentbehandlinger

Dette er viktig for at du skal være i stand til å kunne rense opp i ditt eget system og raskere kunne etablere den strukturen som er nødvendig for å lykkes i å bli IKYA-utøver.

 

Studiekompendier

Det vil bli utlevert til sammen 4 komplette hoved-kompendier, et til hver modul. I tillegg til hoved-kompendiene, blir det utlevert ekstra fordypnings-kompendier for de forskjellige studie-emnene. I kompendiene er det spesiallagede øvelser trener deg opp til å hunne håndtere og etterhvert mestre de prosedyrene du lærer.

 

It’s-learning – intranett

På ´»it´s learning» får du tett oppfølgning fra din veileder, her kan du få svar på spørsmål og tilbakemeldinger. Etter hver studie-helg blir det lagt ut en test og oppgaver slik at du kan teste deg selv på hva du har fått med deg og hva du bør lese mer på. Testen må besvares før neste påfølgende studie-helg, mens oppgavene er mer for din egen trening, disse får du evaluert av veileder. Studentene kan også kan kommunisere seg imellom på forskjellige forum der inne.

 

Streaming av undervisnings-helgene 24/7

All undervisning vil bli tatt opp og streamet slik at du kan høre på undervisningen flere ganger etter undervisnings-helgen. Disse lydfilene ligger tilgjengelig under hele studietiden.

 

IKYA Stille Retreat

En gang i året, sen vår, arrangeres det en obligatorisk stille retreat for studenter og utøvere på akademiet. I tillegg arrangeres det en høst retreat med publikum. Gjennom disse retreatene vil studentene få veiledning i hvordan de bedre kan få med seg undervisningen på flere plan.

 

Kollokviegrupper med medstudenter og veiledere

Mellom studie-helgene er det viktig å bearbeide og integrert undervisningsmaterialet. Kollokviene er viktige for å kunne prate om materialet, få speilet hva man forstår og hvordan, og for å bli korrigert og få veiledning i forhold til hvordan man har forstått undervisningen og prosedyrene.

Fagene i hovedtrekk:

 

Makrokosmologi

 

Det kollektive

 

Selvet

 

Sinnet

 

Etikk, Vitenskap & Samfunn
a. Etikk
b. Vitenskap
c. Samfunn
d. Universelle prinsipper

 

Perseptering

 

Metode & Prosedyrer
a. Metode
b. Prosedyrer
c. Livsformer og bevisstheter

 

Terapeutrollen
a. Terspeutrollen
b. Service-rollen
c. Kommunikasjon

 

Helse, Anatomi & Sykdomslære
a. Helse
b. Vibrasjonell anatomi
c. Vibrasjonell fysiologi
d. Vibrasjonell sykdomslære
e. Kost og ernæring
f. Detox

 

Studieteknikk & Praksis
a. Selvstudieteknikk
b. Etablering, strategi og markedsføring
c. Praksis

 

Diplomoppgave

Prøver og eksamen: Det blir avholdt prøver underveis som gir poeng som er med i evalueringen for videre studie. Det blir avholdt eksamener etter hver modul. Hver eksamen må være bestått for å kunne gå videre til neste modul. Dersom du stryker på en eller fler eksamener er det mulig å gå opp til kontinuasjonseksamen før oppstart av neste modul.

Diplomoppgave: Diplomoppgaven består av kasus-studier innenfor et gitt sykdomsemne som du gjennom oppgaven går grundig i dybden av. Diplomoppgaven gir en større forståelse av sykdommens funksjon og potensial. Du lærer om sykdommens funksjon og hvordan den utfolder seg på universelt nivå, samfunnsnivå og individuelt nivå. Du lærer å forstå sykdommen og sykdomsforløpet ved å kartlegge det baken-forliggende, redegjøre for hvor blokkeringene sitter, hvilke konsekvenser de har og hvordan du skal kunne assistere mottakeren videre i sin prosess. Oppgaven gir deg i tillegg grunnleggende kompetanse om manifestasjoner og utfoldelser sett i sammenheng.

 

Her skal du som utøver vise din totale kunnskap om de grunnleggende prinsipper for helse. Gjennom diplom-oppgaven skal du også kunne redegjøre for hvilken funksjon sykdommen har for både individet, den kollektive bevisstheten og universet. Oppgavens funksjon er å assistere deg som uttøver til å se sammenhengen og beherske de forskjellige delene i det totale landskapet vi jobber med i IKYA.

Priser for selve utdannelsen:

Påmeldingsavgift:    kr. 8.500,-
Modul 1:    kr. 55.000,- (9 helger á 3 dager) inkl. eksamen
Modul 2:    kr. 55.000,- (9 helger á 3 dager) inkl. eksamen
Modul 3:    kr. 55.000,- (9 helger á 3 dager) inkl. eksamen
Modul 4:    kr. 31.000,- (4 helger á 3 dager) inkl. avgangseksamen

(Med forbehold om prisendringer)

 

Prisene inkluderer: 

  • all undervisning
  • eksamensavgifter
  • streaming av lydfiler
  • oppfølgning av veileder
  • studiekompendier
  • startsett på vibrasjonsessenser (100 stk)

 

Obligatoriske utgifter som kommer i tillegg:

  • materialutgifter
  • veiledningstimer
  • IKYA Stille Retreat (en gang per år)
HVOR ER DET?

Utdannelsen er på IKYA Academy på Skøyen i Oslo

SØKNADSFRIST

Vi må ha din søknad innen 1. oktober 2018

LAST NED STUDIEKATALOG

IKYA Utdannelsen starter 5. oktober 2018. Søknadsfrist er 1. oktober 2018

Tidligere studenter sier