FÅ OVERSIKT OVER DINE KURS OG BESTILLINGER
Klikk deg inn på de ulike sidene for å lese mer om hva IKYA tilbyr i hele verden

IKYA UTDANNELSEN

Komplett yrkesutdannelse

Aktivere klientens egen dypere selvhelbredelse

Kartlegge mønstre, sykluser og livsutfoldelse

Trenge inn i kjernen av klientens livsprosesser

Ta utgangpunkt i de bakenforliggende årsakene

Se helse fra et større perspektiv

IKYA Utdannelsen starter nytt kull høsten 2020, søk om studieplass her

IKYA_utdannelse_bilde

OM IKYA-UTDANNELSEN

Målet: Målet med studiet er å jobbe som IKYA-utøver og etablere egen praksis. Målet er at du som utøver kan skape deg et solid livsgrunnlag som selvstendig næringsdrivende.

 

Bidrar til: IKYA-utøveren bidrar til en stor grad av bevisstgjøring for sine mottakere, med metodikk, samtale og veiledning gjennom behandlingsforløpet. Dette bidrar videre til å styrke mottakers vekstprosess. IKYA-utøveren kan bidra med å forklare forskjellige hendelsesforløp og bidra til å sette hendelser inn i en større sammenheng, slik at det er lettere å se helheten og sammenhengen mellom forskjellige hendelser i livet. Med sin kunnskap om bevissthetens anatomi og oppbygning kan IKYA-utøveren også bidra til en større forståelse for de indre prosessene. IKYA-utøveren kan bidra til å tydeliggjøre disse, slik at det blir lettere å jobbe konstruktivt og målrettet videre på egen hånd.

 

Kompetanse: Som IKYA-utøver vil du besitte avansert ekspertise innen helhetlig helse, og vil kunne arbeide med helbredelse i et større persepektiv. Du vil kunne jobbe med alle nivåer av bevisstheten, og alle aspekter av en livsutfoldelse i mottakeren. Du lærer å arbeide med både mikro- og makroperspektivet av vår eksistens, som består av Sjelsaspektet (Atma) og Selvet (personen). Du vil derfor ha kompetanse til å jobbe med mottakers indre og ytre liv.

 

Som IKYA-utøver vil du tilegne deg en spisskompetanse innen vibrasjonell medisin og anatomi. Du vil kunne jobbe med mer spesifikke områder av bevisstheten og aktuelle tematikker. Du vil lære deg teknikker og metoder som bidrar til at du kan «lese» og jobbe med energi og vibrasjon, bygge opp et språk og en språkforståelse som gjør deg kompetent til å kommunisere med natur og bevissthet. Du vil opparbeide deg en kompetanse til å kunne observere den bakenforliggende strukturen for all eksistens.

 

Retter seg mot: IKYA-utdannelsen er for de som ønsker å jobbe med mennesker. Den er skreddersydd for de som ønsker å jobbe med helse og helbredelsesprosesser i et større holistisk perspektiv. Den er designet for de som ønsker å kombinere helse og spiritualitet, og jobbe med sammenhengen mellom helse og bevissthet på et større og dypere plan.

En behandlingsform for fremtiden: Du kan jobbe med en metode som er designet for å stimulere og underbygge global spirituell vekst og helbredelse. Det er en metode for fremtiden, som er skreddersydd for fremtidig bevissthet, og som virker selvutviklende gjennom at vi jobber med bevissthet og bevisstgjøring. Det stopper aldri noe sted, og det skjer hele tiden nye oppdateringer og endringer. Det er altså ikke en metode man noen gang blir fullt og helt utlært i, derfor har man muligheten til å utvikle sin kunnskap og kompetanse hele tiden. Man er aktivt deltagende i å ekspandere bevisstheten.

 

Unik kompetanse og kunnskap: Som IKYA-utøver har du en unik base av kompetanse og kunnskap innen vibrasjonell medisin og anatomi, bevissthet, helse og helbredelse. Du har en unik kompetanse innen helhetstenkning, kan jobbe i større flater, inkludere mer, og jobbe i flere virkeligheter på samme tid. Du kan forstå sammenhenger og koblinger i mottakers bevissthet og kunne forholde deg til større linjer og større sykluser på samme tid. Du trener etterhvert opp en unik kompetanse i simultankapasitet, trener hjernen til å forhold seg til multidimensjonalitet og opparbeider deg en unik kompetanse til å kommunisere og samhandle med natur og bevissthet.

 

Kompetanse til å jobbe i det totale landskapet: Som IKYA-utøver får du en unik mulighet til å jobbe i store og avanserte bevissthetslandskap. Du lærer å jobbe både i det horisontale og det vertikale aspektet av vår eksistens, og kan derfor være i berøring med veldig avanserte og komplekse landskap og sammenhenger.

 

Et attraktivt yrke: Å jobbe som IKYA-utøver er et attraktivt yrke fordi du lærer veldig mye når du jobber med andre mennesker. Du kan fordype deg og virkelig studere natur og bevissthet. Du kan lære direkte fra naturen og få mye indre undervisning i det fagfeltet du jobber innenfor. Det er attraktivt fordi man styrker og ekspanderer egen bevissthet, og ser at mottakerne gradvis gjør det samme. Man kan bruke alle deler av seg selv, utvikle seg hele tiden og jobbe med veldig mange arenaer og med mange forskjellige tematikker. Som IKYA-utøver kan du jobbe med dypere og mer grunnleggende karmiske livsprosesser. Du får jobbe med mange spennende mennesker. Det en stor frihet i å være selvstendig næringsdrivende, både når det gjelder økonomi og disposisjon av egen tid.

 

Mulighet til å jobbe i mange arenaer: Som IKYA-utøver kan du bidra i mange forskjellige arenaer innenfor både på det individuelle plan og det kollektive plan. Du kan også bruke din kompetanse i kombinasjon med andre yrker, som for eksempel i undervisning, i møte med andre mennesker, i andre helse og omsorgsyrker, i møte med dyr og natur forøvrig. Du kan bidra med din kompetanse i situasjoner som oppstår, privat eller offentlig. Du kan i prinsippet jobbe hvor som helst og mens du beveger deg rundt kan du bistå der det er behov og ønskelig. Du kan jobbe med mennesker i alle aldre og alle situasjoner.

 

Internasjonal arena: Å jobbe som IKYA-utøver gir deg muligheten til å jobbe internasjonalt på flere arenaer. Det er en metode som er lett å assosiere med for mange kulturer, og det er en metode hvor man kan kommunisere uten begrensninger av språk, da mye av kommunikasjonen skjer på det indre. Det er en metode for fremtiden og derfor en metode som er attraktiv for alle, uavhengig av nasjonalitet og geografisk tilhørighet.

 

Bredt livsgrunnlag: Som IKYA-utøver tjener du ikke bare til livets opphold, men du opparbeider deg en god evne til å beherske deg selv og ditt eget liv. Du kan skape deg et stabilt og stimulerende livsgrunnlag hvor du kan oppleve en enorm glede på jobb.

 

IKYA Foreningen: IKYA-utøverne har egen og aktiv forening, som jobber både for å understøtte utøverne og metoden. Foreningen er opptatt av å underbygge suksess og kompetanseheving og legger til rette med kurs og aktiviteter i samarbeide med medlemmenes ønsker og behov.

 

Godt miljø: Som IKYA-utøver blir du en del av et kreativt og støttende miljø, hvor det er mange med felles verdigrunnlag og interesse. Vi har et miljø hvor folk er positive, kan være seg selv og kan få konstruktive tilbakemeldinger for å styrke sin egen vekst. Fellesnevneren er veldig sterk, selv om vi alle har våre veier å gå, og våre unike måter å utfolde og realisere dem på. Det er et miljø hvor vi understøtter og stimulerer til unikhet og forskjellighet, slik at det blir et rikt og nærende miljø på alle plan.

Successful business women giving a handshake and closing a deal

Om Metoden

Her kan du lese mer om metoden og hvordan vi arbeider

OM IKYA-METODEN

(Atmatisk = sanskrit for sjel)

IKYA-metoden legger først og fremst til rette for at de sjelelige (atmatiske) pulsene skal komme gjennom slik at vi kan utfolde oss mer fra et sjelelig (atmatisk) perspektiv, og mindre fra selvets (egoets) perspektiv. Dette betyr at IKYA-metoden legger til rette i både kropp og bevissthet, slik at det blir en større sirkulasjon og gjennomstrømning i disse delene. I tillegg legger IKYA-metoden tilrette for tilsvarende flyt og gjennomstrømning ute i livet til mottakeren. IKYA-metoden jobber derfor like mye i mottakers ytre liv, som i det indre liv. I IKYA-metoden skiller vi ikke på indre og ytre liv, men ser dette som to aspekter av det samme.

 

I IKYA-metoden jobber vi ut fra det perspektivet at vi er sjel (Atma) og har kropp. I IKYA-metoden er derfor sjelsaspektet (Atma) det overordnede perspektivet. Fordi IKYA-metoden tar utgangspunkt i at sjelen er det høyeste perspektivet, må det legges til rette for at selvet finner sin plass i forhold til dette. Derfor jobber IKYA-metoden for å legge til rette slik at selvet kan bli optimalisert som redskap for sjelen, fremfor å stå i veien. Dette for at sjelen (Atma) skal få mer direkte tilgang til selve inkarnasjonen og selve livsutfoldelsen, gjennom kroppen og bevisstheten.

 

Selv om selvet er underlagt sjelen, så har selvet likevel en viktig og avgjørende funksjon. I IKYA-metoden er det samspillet mellom de forskjellige delene av vår bevissthet og eksistens som er avgjørende.

 

Formålet med inkarnasjonen er sjelens (Atmas) utfoldelse. Sjelen (Atma) og Selvet er bare to perspektiver, hvor det ene utfolder, erfarer og realiserer seg selv. Det ene er det egentlige; sannhet, virkelighet, altet. Sjelens (Atmas) utfoldelse oppstår i det mikrokosmos møter makrokosmos. I dette punktet oppstår det trans-parametriske – møtepunktet mellom Selvet og Sjelen (Atma). IKYA som metode arbeider i dette transparametriske punktet. Hvor sjelens (Atmas) realisering skjer gjennom sin utfoldelse gjennom Selvet.

 

Selvet på sin side har sin egen agenda, som handler om å opprettholde den etablerte virkeligheten. Selvets illusjon om hva som er og ikke er, hindrer den sjelelige (Atmas) utfoldelsen. Det er derfor viktig å trene selvet til å gå forbi begrensningene og gradvis forholde seg mer og mer til sjelsperspektivet, og den større og mer overordnede utfoldelsen. Menneskets utfoldelse er bare et mikroperspektiv av den sjelelige utfoldelsen.

IKYA-metoden er en konkret metode som virker dypt og direkte i både kropp og bevissthet. Når vi observerer bevissthet kan vi se at alt utfolder seg etter en gitt struktur og orden. Som mennesker er vi en del av naturen, og er underlagt naturen som helhet. På lik linje som natur, utfolder også mennesket seg ut fra denne ordenen. Vibrasjonell anatomi og sykdomslære representerer deler av denne grunnleggende stukturen. Dette gir oss mulighet til å jobbe i mottakers totale bevissthet og det som ligger bakenfor. Vi jobber derfor med å legge til rette gjennom livsprosesser og selve livsutfoldelsen. Vi jobber altså ikke med symptomer eller sykdom.

 

Vibrasjonell anatomi: Den vibrasjonelle anatomien omhandler blant annet bevissthetslagene, som representerer de forskjellige nivåene av bevisstheten. Hvert nivå har hver sine funksjoner og egenskaper. De energetiske systemene er en del av den vibrasjonelle anatomien og finnes på alle bevissthetslagene. De har også hver sine funksjoner og egenskaper. Gjennom den vibrasjonelle anatomien kan vi til rette for at energi, materie, informasjon og bevissthet kan sirkulere mer fritt gjennom lagene og rundt i alle delene av bevisstheten. Når noe oppstår kan man derfor forstå hvor i bevisstheten det kommer fra, hvor det er flyt og hvor det er blokkeringer.

 

Vibrasjonell sykdomslære: Vibrasjonell sykdomslære gir deg en forståelse av sykdommers funksjoner og egenskaper. Dette er viktig for å forstå prosessene som ligger bak. I IKYA jobber vi ikke med sykdom og symptomer, men vi forholder vi oss til sykdom som underliggende prosesser og blokkeringer lokalisert i andre deler av bevisstheten. Ved å forstå årsakene som ligger bak de forskjellige sykdommene, kan vi legge til rette for å gjenopprette livsflyten i de aktuelle områdene i bevisstheten og understøtte helbredelsesprosessen.

 

Signaturlære: Signaturlære er vibrasjonell forståelse av naturen, det materielle uttrykket; form, farge, substans, lukt og smak. Signaturlære går derfor ut på å forstå den bevisstheten og den vibrasjonen som ligger bak  uttrykket gjennom å forstå hvilken vibrasjon og egenskap som representeres gjennom det materielle og manifesterte uttrykket. Å inkludere mer av den vibrasjonelle forståelsen av det som ligger bak manifestasjon, og hvordan disse gjenspeiles i den ytre verden er et unikt verktøy både for utøver og mottaker.

 

Du får grunnleggende innføring i:

 • Observasjon av natur.
 • Vibrasjonell forståelse av farger.
 • Vibrasjonell forståelse av form og substans.
 • Vibrasjonell forståelse av geometriske strukturer.
 • Vibrasjonell forståelse av tall.
 • Kryss sansning (bruk av alle sansene)

Kryss sansning er å overføre en og samme vibrasjon gjennom de forskjellige sanseorganene våre, og på den måten kunne observere og analysere flere sider ved en og samme manifestasjon.

 

Prosedyrer: Med IKYA-metoden jobber vi med forskjellige prosedyrer. Grunnleggende prosedyre gir en grunnleggende oppbalansering, og inkluderer både prosedyre egenbehandling og prosedyre klientbehandling. I tillegg har vi forskjellige tilleggsprosedyrer

 

Justeringsmetoder: Når vi har kartlagt hvilke områder i bevisstheten som skal tilrettelegges, bruker vi forskjellige metoder for å justere de lagene og de energetiske systemene som er kartlagt. Hvilke metoder vi bruker er avhengig av hva som gir beste assistanse for mottakers bevissthet og utfoldelse.

 

Verktøy: Vi har egne testskjemaer vi bruker når vi jobber med IKYA-metoden. Dette testskjemaet fungerer som et kart over bevisstheten og gjør det lettere for utøveren å navigere i det store landskapet vi jobber med i mottakers bevissthet.

 

I IKYA-metoden bruker vi i hovedsak pendel som testverktøy. Pendulering er en form for muskeltesting og er direkte koblet til samspillet mellom muskel, hjerne, nervesystem og kjemiske signaler gjennom hormonsystemet. Vi har flere testmetoder som vi bruker ved siden av pendulering.

 

Vi bruker i hovedsak vibrasjonssessenser i kombinasjon med justeringsmetodene, hvor essensen representerer den spesifikke vibrasjonen som skal til for å støtte og bidra til at bevisstheten i dette området justerer seg selv.

 

Etikk, vitenskap og samfunn: Etikk undervises under hele studiet og inkluderer både fokus, holdning og hygiene.

 

Vitenskap er viktig for å forstå vitenskapelig tekning, og hvordan man skal gå frem når man skal forske på spesifikke emner gjennom diplomoppgaven.

 

Studentene lærer om de forskjellige samfunnsnivåene, og den kollektive overordnede struktur og funksjon samfunnet representerer og administrerer i en kollektiv livsutfoldelse.

Energetiske systemer er en betegnelse på forskjellige separate og interagerende systemer for distribusjon av energi, materie, bevissthet og informasjon – i og gjennom individet. Akkurat som tarmsystemet, blodkarsystemet, nervesystemet og lymfesystemet, beveger energi, materie, bevissthet og informasjon seg i forskjellige strukturerte systemer. Du lærer metoder som gjør deg i stand til å arbeide med disse ulike energetiske systemene: Du lærer om deres funksjoner og egenskaper, og lærer å gjenkjenne deres energi og kvalitet. Du lærer å legge til rette for at alle disse systemene kan balanseres og optimaliseres i henhold til hva som er i tråd med mottakerens livsutfoldelse.

Elementene; selvet, Atma (sjel), natur og univers

Vi tar utgangspunkt i at vi er Atma (sjel) og har kropp. Vi arbeider derfor ut fra det perspektive at alt starter med en atmatisk puls, og så arbeider vi med å legge til rette for at de atmatiske pulsene skal komme mer frem i individets bevissthet og hverdagsliv. Atma er sanskrit ordet for sjel, og representerer makroperspektivet i individet. Atma er selve essensen og den overordnede spirituelle kraften i individet. Studenten vil gjennom øvelser og trening få en gradvis sterkere kontakt og kjennskap til de atmatiske pulsene i seg selv, og gjennom dette også kunne speile mer av det atmatiske i mottakeren.

 

 

Selvet, egoet, representerer mikroperspektivet i individet 

Selvet er et viktig verktøy i individets livsutfoldelse og spirituelle reise. For å få selvet til å fungere som et optimalt verktøy må studentene lære å kjenne selvets mønster og mekanismer. Studentene lærer derfor om mønster, forestillinger og tros-systemer – deres opprinnelse og hvordan det påvirker individets valg og adferd i øyeblikket. I tillegg lærer de øvelser og metoder for å kultivere selvet, og kunne bruke selvet som et aktivt og konstruktivt verktøy.

 

Mye av studiet handler derfor om å bevisstgjøre og avdekke selvets illusjoner og få selvet til å fungere ut fra et sannere og mer objektivt perspektiv. Det er blant annet dette IKYA-metoden er designet for, å legger til rette slik at mottaker kan slippe til mer av det atmatiske i sin livsutfoldelse, og kunne forholde seg til de større sammenhengene i livets utfoldelse. Når dette skjer blir mottaker mer samstemt med natur, og selvet et verktøy for natur.

 

 

Natur og univers representerer det totale landskapet vi opererer i 

Natur representerer mikro-universet og makro-universet i individets utfoldelse. Natur i denne sammenheng handler om langt mer enn skog, sjø og fjell. Absolutt alt regnes som natur; alt du omgir deg med, alt du skaper, alt du er og alt du uttrykker. Alt betraktes som deler av natur, med likeverdig og gjensidig funksjon og betydning i universet.

 

Vi ser på individets vekst som naturlig, og som noe naturen i sin helhet ønsker. Samarbeidet med naturen er derfor helt grunn-leggende i IKYA. Som mennesker er vi en uadskillelig del av naturen og universet, og våre prosesser er uløselig knyttet til naturen og universets prosesser. Med IKYA arbeider vi på mange nivåer i vår virkelighet og arbeider i et stort holistisk perspektiv. Du lærer å jobbe i det store bildet, samtidig som dette gir deg mulighet til å jobbe mer målrettet i de mindre detaljene. Naturens logikk blir tydelig. Dermed vil du også lettere kunne forstå hvordan du kan bli mer synkron med verden rundt deg og universet i sin helhet.

 

Vi jobber med energi, bevissthet og vibrasjon. Vi tar utgangspunkt i det vibrasjonelle i alt vi arbeider med. Vi kan si det slik at energi er manifestasjon, altså materie, og vibrasjon er det som ligger bakenfor og fungerer som støpeform for materien. For eksempel kan vi illustrere dette med vibrasjon som en bass – som trenger gjennom all materie, mens energi tilsvarer vann – som flyter rund og imellom all materie. Slik illustrerer vi vibrasjon som det opprinnelige, altså det Atmatiske, og energi som materien, kroppen og livet.

Natur: I IKYA-metoden inkluderer vi alt som natur, og ser på alt som et uttrykk for natur. Når vi jobber metodisk er det derfor fokus på at det er natur som skal uttrykkes gjennom mottaker, samtidig som vi legger til rette for at mottaker er mer tilstede som et aspekt av natur, og ikke som noe adskilt og separtert.

 

Helse: I IKYA-metoden handler alt om å legge til rette for helse. Vi snakker ikke om god eller dårlig helse, fordi helse er også bare et uttrykk for natur. Helse gjenspeiler hvordan man slipper naturen til, eller ikke. Graden av helbredelse gjenspeiles i hvor mye man lærer og ikke. Helse handler derfor om mye mer enn å ha det «godt». Man kan være syk og likevel ha en god helse, da sykdom er en del av helbredelsesprosessen. Helse gjenspeiler læringsprosessene, og hvordan man behersker disse i hverdagen.

 

Helbredelse: Helbredelese betyr å “bli hel”. Helbredelse inntreffer når vi slutter å skade oss selv, når vi ikke lenger står i veien for vår egen livsutfoldelse. Motstand skaper frisksjon, når motstand opphører gjenvinnes flyten. Helbredelse innebærer derfor å gjenvinne og opprettholde livsflyten.

 

Prinsipper: I IKYA-metoden kobler vi helse og helbredelse til de universelle prinsippene, og legger derfor til rette for at mottaker kan leve mer i tråd med den indre natur. Naturen tilpasser seg ikke, derfor må vi gjøre det. For å kunne tilpasse oss i større grad, må vi forstå hvordan vi skal gjøre det eller bli dirigert i riktig retning. Siden natur følger egen struktur og orden, er det denne vi må studere og lære å bevege oss i forhold til. Det er denne synkronisiteten med natur som skaper helbredelse, og understøtter sjelens realisering gjennom Selvet.

 

Overblikk: Med IKYA-metoden jobber vi direkte i de forskjellige nivåene av bevisstheten, og legger til rette for en større flyt av energi, bevissthet og informasjon. Dette bidrar til et større overblikk. Når man har overblikk kan man se hvordan tingene er koblet sammen og forstå mer av det større bildet.

 

Helhetstenkning: I IKYA-metoden inkluderer vi alle delene og jobber med flere deler samtidig. Gjennom den vibrasjonelle anatomien jobber vi i store horisontale flater, samtidig som vi inkluderer sjelsaspektet, som bidrar til at vi også jobber i store vertikale flater.

 

Perspektiver: Vi inkluderer flere perspektiver når vi arbeider med IKYA-metoden. De to hovedperspektivene vi jobber med er Selvet og Sjel (Atma), der det sjelelige perspektivet er overordnet, og likevel avhengig av Selvets perspektiv for å kunne realiseres. Vi jobber med mikro- og makroperspektivene i alt. Mikro- og makroperspektivet finnes i alle manifestasjoner og i all materie. Vi kan enten jobbe gjennom mikro eller gjennom makro, alt ettersom hva som er mest optimalt for mottakeren.

 

I tillegg jobber vi med det indre og det ytre. I IKYA-metoden skiller vi ikke på disse to perspektivene, da det ytre bare er en speiling av det indre. Ved å jobbe med dem som to perspektiver, vil man kunne tilnærme seg tematikker og prosesser fra forskjellige innfallsvinkler.

 

Sammenhenger: I IKYA-metoden jobber vi med sammenhengen mellom de forskjellige delene, og kartlegger hvordan de påvirker hverandre. Vi jobber med årsak og virkning, og kobler dette med de karmiske prosessene. De karmiske prosessene inkluderer manifestasjonsprosesser, helbredelsesprosesser, og læringsprosesser.

 

Bevisstgjøring: Med IKYA-metoden jobber vi med å legge til rette for en friere flyt av energi, vibrasjon, materie og bevissthet. IKYA handler om å være tilstede i livet,  og være aktivt deltagende i egen livsprosess. Når vi legger til rette på så mange nivåer, og kobler sammen informasjon og bevissthet på så mange områder, stimulerer dette til en større grad av våkenhet i hverdagen. IKYA er derfor en skreddersydd metode for å stimulere og underbygge for spirituell oppvåkning.

 

Fordi vi legger til rette for en større grad av gjennomstrømning både på det indre og det ytre, vil dette akselerere utfoldelsen til mottaker. Dette betyr at det er kortere avstand mellom en handling og handlingens konsekvens, og det er lettere å forstå sammenhengene. Man forstår at man skaper hendelsene selv gjennom holdning og fokus, og kan derfor lære å beherske seg selv og livet, og bruke disse to perspektivene på en mer effektiv måte.

 

Etikk: Etikk er et fag vi legger stor vekt på under utdannelsen. Når utøver jobber med metoden er det viktig å kunne beherske å sette seg selv fullstendig til side. Siden vi jobber på så mange nivåer og i så mange områder av mottakers bevissthet, er det veldig viktig at utøver har riktig holdning og et skjerpet fokus når de jobber.

Energetisk hygiene er et annet viktig aspekt av etikken i IKYA. Energetisk hygiene inkluderer fysisk, emosjonell, mental og spirituell hygiene. Som utøver av metoden må du derfor trene deg selv opp, gjennom å praktisere prinsippene vi jobber ut fra, i eget liv. Derfor må man jobbe med seg selv og livet sitt under hele studiet, og fortsette å jobbe med dette så lenge man praktiserer som utøver av metoden.

 

Under behandlingen er det terapeutiske fokuset viktig. I IKYA bruker utøveren sitt eget system og sitt eget liv som speil og klangbunn for mottakeren. Derfor har vi egne prosedyrer for utøverne, slik at de forbereder seg til ta imot og jobbe med mottakeren med en nøytralt og skjerpet tilstedeværelse.

 

Terapeutrollen inkluderer mer enn det metodiske, og handler ikke bare om den tiden du tilbringer med mottakeren. Terapeutrollen inkluderer også å formidle sin kunnskap, tilby metoden og være tilgjengelig for de som er klare til å ta det neste steget i sin livsutfoldelse.

 

Terapeutrollen inkluderer også hvordan du fremstår og behersker livet ditt, hvordan du takler situasjoner i livet. IKYA er en livsstil,. For å være en kompetent og velfungerende utøver, må man inkludere prinsippene i livet sitt, og jobbe for å beherske prinsippene i større og større grad. Det er ikke slik at en IKYA-utøver er feilfri, tvert imot, det handler om å være villig til å lytte og lære, for så å bli en sannere versjon av sitt eget sjelelige uttrykk – realisere sitt unike perspektiv av natur.

 

Tematikker: Med IKYA-metoden jobber vi med både store og små tematikker. Hva som utfolder seg i dagsbevisstheten er bare små deler av det som utfolder seg i de større flatene av ens livsutfoldelse. Man kan observere tematikker fra et mikroperspektiv – fra Selvets perspektiv, eller man kan observere de fra et makroperspektiv – Sjelelig (Atmatisk) perspektiv. Vi jobber med dem begge, og justerer fokus avhengig av hva som er til beste for mottaker i henhold til mottakers læringsprosess.

 

I IKYA skiller vi på det å jobbe med tematikk, altså spesifikke læringssykluser, og tematisk behandling. Når vi jobber med tematisk behandling jobber vi ut fra den sjelelige agendaen for dette livet. Vi forholder oss derfor ikke til hva mottaker ønsker i sin dagsbevissthet, men hva mottaker ønsker fra et høyere og mer overordnet perpektiv for sin inkarnasjon og livsutfoldelse.

Her er noen av opplevelsene både utøver og mottaker kan erfare med IKYA-metoden:

 

 • Sterkere kontakt med seg selv
 • Se sammenhenger
 • Selvinnsikt
 • Lære mer
 • Økt forståelse/kompetanse
 • Mer av seg selv
 • Unikhet
 • Bevisste valg
 • Proaktiv
 • Se årsakene
 • Besluttsomhet
 • Skape endring
 • Mer tilstede
 • Mer åpen
 • Bedre flyt
 • Ro
 • Balanse
 • Harmoni
 • Trygghet
 • Frigjøring
 • Helbredelse
 • Våken

 

Når vi legger til rette på det indre og det ytre med IKYA-metoden er det også en del av utøverens oppgave å bidra med bevisstgjøring av mottaker når det er optimalt. Dette for å styrke koblingen mellom de indre prosesserne og dagsbevisstheten. Dette styrker kontakten med ens indre. Det er da lettere å se hvordan tingene henger sammen, årsak og virkning. Det er lettere å se gjennom og forbi detaljene når en kan sette de sammen med en større sammenheng. Dette bidrar til en større grad av selvinnsikt og det er lettere å ta læringen man får i livet, man får en større forståelse av de prosessene som forgår i og utenfor en selv.

 

Man kan bli mer av seg selv og dyrke frem mer av sin egen unikhet, gjøre mer bevisste valg fordi man står mer i seg selv og har et tydeligere fokus. Det gjør en også mer proaktiv og aktivt deltagende. Når man er mer våken og initiativrik så vil man også kunne se årsakene lettere, kunne koble forskjellige hendelser og se sammenhengene. Det gjør at en også kan være mer besluttsom, ikke nøle, men føle seg trygg på hvor man skal og hvilke valg en står overfor.

 

Når man er mer i kontakt med det man er i berøring med, så blir man mer åpen og det blir en mer naturlig flyt. Man føler seg friere, mer våken og hel. Dette gir rom for mer ro og balanse, og man kan oppleve en større grad av harmoni i livet.

Praktisk informasjon

Her får du svar på alt du lurer på av praktiske spørsmål
OBLIGATORISK FØR UTDANNELSEN

IKYA Awakenings

Dette kurset er obligatorisk for å starte på utdannelsen. Kurset omhandler deg som individ, ditt univers og hvordan du kan lære å bli mer synkron og tilstede i ditt liv. Du får introdusert elementer av den vibrasjonelle anatomien, som vi arbeider med i IKYA-metoden, og du får konkrete øvelser og oppgaver som assisterer deg i din utfoldelse. Dette kurset er gir deg en innføring i de grunnleggende prinsippene innenfor IKYA-metoden, og er et viktig ledd i din forberedelse til selve utdannelsen.

 

 

 

HVA KREVES AV STUDENTENE?

Stor grad av egeninnsats 

Dette er et studie hvor en skal bygge muskler, aktivere sin bevissthet og trene opp hjernen til å fungere på en mer avansert måte, enn det vi kollektivt er vant til. Å trene opp hjernen til å fungere mer multidimensjonalt krever en riktig, målrettet og dedikert trening over tid.  Dette er derfor ikke et studie du bare kan lese deg til og pugge  prosedyrene. Du må også beherske det landskapet du kommer i berøring med. Det kreves en stor grad av egeninnsats utenom undervisningen – gjennom øvelser, observasjon, lesing, behandlinger og kollokvier.

 

Erfaringsmessig går dette fint å kombinere utdannelsen med fast jobb, forutsatt at en jobber strukturert og fortløpende følger opp i forhold til det som forventes av deg som student. Hvor mange timer det utgjør i uken avhenger av den enkeltes kapasitet og evne til å åpne seg opp for, og ta til seg og benytte seg av den undervisningen som blir gitt.

Modul 1 – Egenbehandling: På modul 1 får studentene innføring i de grunnleggende prinsippene for IKYA-metoden og det totale landskapet vi arbeider i som IKYA-utøvere. Studenten erverver seg en unik kunnskap om seg selv, sitt liv og sine prosesser. Studenten lærer IKYA-egenbehandling og forbereder seg selv som utøver på en effektiv og inspirerende måte. Studentene får en grunnleggende innføring i den vibrasjonelle anatomien, og lærer å beherske flere teknikker og metoder allerede det første året.

 

Modul 2 – Klientbehandling: På modul 2 lærer studenten IKYA-klientbehandling og begynner allerede dette året å praktisere på klientkandidater. Studenten får en omfattende innføring i den vibrasjonelle anatomien og en grunnleggende innføring i den vibrasjonelle sykdomslæren, Videre fordyper studenten seg i de grunnleggende prinsippene for IKYA-metoden, og får innføring i ytterligere teknikker, metoder og prosedyrer.

 

Modul 3 – Fordypning anatomi og sykdomslære: Modul 3 er en fordypnigsmodul hvor studenten fordyper seg i alle fagene i tillegg til å beherske flere teknikker, metoder og prosedyrer. På modul 3. får studenten en fordypning i den vibrasjonelle anatomien og sykdomslæren og vil kunne observere og forstå større sammenhenger og koblinger i både sin eget og mottakers livsutfoldelse. I tillegg får studenten innføring i hvordan man etablerer og driver sin egen praksis.

 

Modul 4 – Praksisår: Modul 4. er et praksisår hvor studenten skal etablere og bygge opp sin egen praksis. Studenten får undervisning og veiledning i denne prosessen, målet er å legge til rette slik at overgangen fra student til profesjonell er så liten som mulig og at studenten har bygget seg opp en praksis allerede før endt studie. I tillegg får studenten ytterligere en fordypning i den vibrasjonelle anatomien og sykdomslæren.

 

Oppfølgning underveis i studiet

 

Veileder

Alle studenter får hver sin veileder, som har ansvar å følge opp studenten og gi veiledning. Den veilederen du får vil også følge deg opp i egen gruppe på «it´s learning». Inkludert i utdannelsen er 6 veiledningstimer fordelt på 3 år. Disse timene går spesifikt på hva du som student må jobbe mer med for å bestå eksamen. Veileder vil assistere deg både i hvordan du skal håndtere undervisningsmaterialet og prosessene dine.

 

Studentbehandlinger

Dette er viktig for at du skal være i stand til å kunne rense opp i ditt eget system og raskere kunne etablere den strukturen som er nødvendig for å lykkes i å bli IKYA-utøver.

 

Studiekompendier

Det vil bli utlevert til sammen 4 komplette hoved-kompendier, et til hver modul. I tillegg til hoved-kompendiene, blir det utlevert ekstra fordypnings-kompendier for de forskjellige studie-emnene. I kompendiene er det spesiallagede øvelser trener deg opp til å hunne håndtere og etterhvert mestre de prosedyrene du lærer.

 

It’s-learning – intranett

På ´»it´s learning» får du tett oppfølgning fra din veileder, her kan du få svar på spørsmål og tilbakemeldinger. Etter hver studie-helg blir det lagt ut en test og oppgaver slik at du kan teste deg selv på hva du har fått med deg og hva du bør lese mer på. Testen må besvares før neste påfølgende studie-helg, mens oppgavene er mer for din egen trening, disse får du evaluert av veileder. Studentene kan også kan kommunisere seg imellom på forskjellige forum der inne.

 

Streaming av undervisnings-helgene 24/7

All undervisning vil bli tatt opp og streamet slik at du kan høre på undervisningen flere ganger etter undervisnings-helgen. Disse lydfilene ligger tilgjengelig under hele studietiden.

 

IKYA Stille Retreat

En gang i året, sen vår, arrangeres det en obligatorisk stille retreat for studenter og utøvere på akademiet. I tillegg arrangeres det en høst retreat med publikum. Gjennom disse retreatene vil studentene få veiledning i hvordan de bedre kan få med seg undervisningen på flere plan.

 

Kollokviegrupper med medstudenter og veiledere

Mellom studie-helgene er det viktig å bearbeide og integrert undervisningsmaterialet. Kollokviene er viktige for å kunne prate om materialet, få speilet hva man forstår og hvordan, og for å bli korrigert og få veiledning i forhold til hvordan man har forstått undervisningen og prosedyrene.

Fagene i hovedtrekk:

 

Makrokosmologi

 

Det kollektive

 

Selvet

 

Sinnet

 

Etikk, Vitenskap & Samfunn
a. Etikk
b. Vitenskap
c. Samfunn
d. Universelle prinsipper

 

Perseptering

 

Metode & Prosedyrer
a. Metode
b. Prosedyrer
c. Livsformer og bevisstheter

 

Terapeutrollen
a. Terspeutrollen
b. Service-rollen
c. Kommunikasjon

 

Helse, Anatomi & Sykdomslære
a. Helse
b. Vibrasjonell anatomi
c. Vibrasjonell fysiologi
d. Vibrasjonell sykdomslære
e. Kost og ernæring
f. Detox

 

Studieteknikk & Praksis
a. Selvstudieteknikk
b. Etablering, strategi og markedsføring
c. Praksis

 

Diplomoppgave

Prøver og eksamen: Det blir avholdt prøver underveis som gir poeng som er med i evalueringen for videre studie. Det blir avholdt eksamener etter hver modul. Hver eksamen må være bestått for å kunne gå videre til neste modul. Dersom du stryker på en eller fler eksamener er det mulig å gå opp til kontinuasjonseksamen før oppstart av neste modul.

Diplomoppgave: Diplomoppgaven består av kasus-studier innenfor et gitt sykdomsemne som du gjennom oppgaven går grundig i dybden av. Diplomoppgaven gir en større forståelse av sykdommens funksjon og potensial. Du lærer om sykdommens funksjon og hvordan den utfolder seg på universelt nivå, samfunnsnivå og individuelt nivå. Du lærer å forstå sykdommen og sykdomsforløpet ved å kartlegge det baken-forliggende, redegjøre for hvor blokkeringene sitter, hvilke konsekvenser de har og hvordan du skal kunne assistere mottakeren videre i sin prosess. Oppgaven gir deg i tillegg grunnleggende kompetanse om manifestasjoner og utfoldelser sett i sammenheng.

 

Her skal du som utøver vise din totale kunnskap om de grunnleggende prinsipper for helse. Gjennom diplom-oppgaven skal du også kunne redegjøre for hvilken funksjon sykdommen har for både individet, den kollektive bevisstheten og universet. Oppgavens funksjon er å assistere deg som uttøver til å se sammenhengen og beherske de forskjellige delene i det totale landskapet vi jobber med i IKYA.

Priser for selve utdannelsen:

Påmeldingsavgift:    kr. 8.500,-
Modul 1:    kr. 55.000,- (9 helger á 3 dager) inkl. eksamen
Modul 2:    kr. 55.000,- (9 helger á 3 dager) inkl. eksamen
Modul 3:    kr. 55.000,- (9 helger á 3 dager) inkl. eksamen
Modul 4:    kr. 31.000,- (4 helger á 3 dager) inkl. avgangseksamen

(Med forbehold om prisendringer)

 

Prisene inkluderer: 

 • all undervisning
 • eksamensavgifter
 • streaming av lydfiler
 • oppfølgning av veileder
 • studiekompendier
 • startsett på vibrasjonsessenser (100 stk)

 

Obligatoriske utgifter som kommer i tillegg:

 • materialutgifter
 • veiledningstimer
 • IKYA Stille Retreat (en gang per år)
HVOR ER DET?

Utdannelsen er på IKYA Academy på Skøyen i Oslo

SØKNADSFRIST

Vi må ha din søknad innen 1. oktober 2018

LAST NED STUDIEKATALOG

IKYA Utdannelsen starter 5. oktober 2018. Søknadsfrist er 1. oktober 2018

Tidligere studenter sier