FÅ OVERSIKT OVER DINE KURS OG BESTILLINGER
Klikk deg inn på de ulike sidene for å lese mer om hva IKYA tilbyr i hele verden

OM IKYA

Les mer om IKYA og hva vi arbeider med

IKYAs grunnleggende prinsipp er at livet er ett. Alt vi består av; kropp, sinn, ånd, livets mange arenaer og manifestasjoner, er deler av én kontinuerlig sammenheng.

Du kan laste ned bildet til privat bruk. Logoen er merkevarebeskyttet.

IKYA (utt: ikaya) 

IKYAs grunnleggende prinsipp er at livet er ett. Alt vi består av; kropp, sinn, ånd, livets mange arenaer og manifestasjoner, er deler av én kontinuerlig sammenheng.

 

I den vestlige måten å tenke på deles alt opp i små biter. Man ser hver del som noe adskilt, uten sammenheng. Hva som skjer i kroppen har ingenting med det som skjer i livet ditt.

 

Fordi vår kultur ikke forholder seg til livets større sammenhenger, vil mennesker oftere støte på forvirring og opplevd mangel på innsikt. Livet kan oppleves som en serie meningsløse hendelser, der vi nærmest er som passasjerer i eget liv. Vi forstår ikke hvorfor noe inntreffer eller hvordan vår livsreise ser ut i et ekspandert perspektiv.

 

IKYA er en metode som gradvis bringer din bevissthet til en tilstand der du ser det store bildet, der absolutt alt henger sammen.  Du vil lettere se sammenhenger, bevegelser og logikken i din totale livsutfoldelse. Metoden defragmenterer din eksistens, altså løser opp misforståelsen av at livet består av seperate deler. Du vil konkret kunne erfare enhet.

 

Så lenge du ikke er i kontakt med det større perspektivet, så lenge du opplever deg som mange forskjellige deler, vil du aldri kunne oppleve dyp ro og dypere helbredelse. Du vil være i en konstant konflikt der du forsøker å få de ulike brikkene til å passe sammen, og enda vanskeligere, få dine egne brikker til å passe sammen med livet. Vi mennesker bruker i realiteten største delen av våre tanker, følelser og ressurser på å forholde oss til stresset og ubalansene som kommer fra denne konflikten.

 

Når du legger puslespill vil det å vite hva bildet forestiller gjøre det mye lettere å finne ut hvor brikkene passer.  Du vil kunne gjenkjenne deler av bildet i hver enkelt brikke og forstå hvor du skal legge dem. Det er denne klarheten IKYA gradvis vil utløse i deg.

 

Sann helbredelse er å gi slipp på all motstand og gå inn i en tilstand av dyp aksept av det som ER. Derfor er ikke IKYA fokusert på manifestasjoner og sykdomsuttrykk i seg selv. Vi ser dem som verdifulle speil for din oppvåkningsprosess. Nøkkelen til helbredelse ligger dermed i selve bevisstgjøringen, utforskningen av speilene og manifestasjonene.

 

IKYA er en metode som først og fremst henvender seg til deg som identifiserer deg med det å være i en oppvåkning, der du allerede er i kontakt med din indre essens. Jo mer du våkner, jo mer ser du behovet for å rydde i livet og skape rom for mer virkelighet og sannhet. De som tiltrekkes av IKYA, og som har glede av metoden, kjenner ofte at den indre virkeligheten har begynt å folde seg ut i ens ytre liv. I en slik prosess oppstår helt andre problemstillinger, en helt annen helbredelsesprosess. Man vil gå inn og arbeide med sine ulike eksistenser, sine sykluser, sine programmeringer og karma like naturlig som man jobber med sin fysiske helse.

 

IKYA gir deg mulighet til å berøre din totale eksistens som ett sammenhengende univers. Det blir enklere for deg å navigere i din prosess og åpne deg for innsikt og økt bevissthet.

BEVISSTHET

IKYA opererer med flere typer bevissthet. Grunnleggende kan vi si at bevissthet representerer inkarnert tilstedeværelse innenfor de områdene av eksistensen som kan erfares (i praksis universene for manifestasjon). I prinsippet om mikro vs makro, yin vs yang, er bevissthet den delen av en manifestasjon som erfarer manifestasjonen og erfarer gjennom den. Den utgjør manifestasjonens motstykke, ved at den er tilstedeværelse som i prinsipp er bakenfor manifestasjonen, men samtidig er en uløselig del av den.

 

Det vi kaller bevissthet er sammensatt, og kan deles inn i nærmest uendelig mange deler (fraktaler) basert på de samme lovmessigheter (parametri) som bestemmer manifestasjon.

 

Store deler av vårt bevissthetsunivers ligger utenfor hva vi får med oss i vår dagsbevissthet, altså den delen av bevisstheten som vi opplever som handlingssubjektet i egne liv. Bevissthet er forutsettningen for manifestasjon, blueprintet for all form og materie. Man kan derfor si at det ikke finnes noe materie uten at det er bevissthet tilknyttet.

 

Plan og systemer

Bevissthet i sine mange former og nivåer er det mest grunnleggende vi arbeider med i IKYA. Vi følger bevissthetens inkarnasjoner, uttrykk og manifestasjoner, og arbeider med å tilrettelegge for bevissthetens utfoldelse.

 

Basert på gamle tradisjoner deler vi bevisstheten inn i ulike plan, hvor hvert plan representerer hver sin vibrasjon med sine funksjoner og sine egenskaper. Vi bruker dette som et utangspunkt for å kartlegge og bearbeide bevisstheten og nå frem til sinnets blokkeringer.

 

Metodisk er hvert av planene videre delt inn i forskjellige interagerende energetiske systemer. Disse systemene fungerer som forskjellige deler i et maskineri på en fabrikk. Hvis ett – eller fler – av disse systemene ikke fungerer optimalt vil du heller ikke kunne oppnå optimal flyt eller læreprosess. På IKYA-utdannelsen lærer studentene om mange forskjellige energetiske systemer hvorav meridianer, chakra, kroppsdeler, organer, søyler m.fl. inngår som deler.

 

Natur er fundamentet

I IKYA arbeider vi ut fra det perspektivet at vi er natur, og ikke separert fra den. Vår bevissthet er en aktiv del av naturen og samhandler med natur, både bevisst og ubevisst. Som Atma (sjel) samhandler vi allerede, men som individ er vi bundet til våre egne ubalanser, fornektelser og forestillinger som gjør at vi beveger oss umusikalsk og usynkront. Gjennom å bearbeide våre blokkeringer vil vi kunne gjnopprette en balanse og harmoni som gjør at også inkarnasjonen kan oppleve å være en bevisst, synkron deltaker i naturen.

 

Både på Grunnkurs i IKYA og IKYA-utdannelsen får deltagerne flere øvelser for å trene opp sinnet til å kunne forholde seg til bevisstheten og eksistensen i sin opprinnelige form, forbi selvets illusjon og forvrengning. Dette krever disiplinert arbeid gjennom mange år, men du trenger ikke mestre dette verktøyet fullt ut for å være en dyktig IKYA-utøver. Å praktisere kontinuerlig er eneste måten å bli god på dette området.

 

Veien mot realisering

Bevissthet er utgangspunktet innen all manifestert virkelighet, og er forutsetning for all manifestasjon. Manifestasjonens oppgave er å konkretisere bevisstheten. Ved å samhandle med manifestasjonen vil gradvis differansen mellom illusjonen og det virkelige bli realisert, og dermed bli en del av bevisstheten. IKYA assisterer individet i sin realisering og oppvåkningsprosess, og gjør prosessen mot en mer ekspandert bevissthet målrettet og dynamisk.

UNIVERSELLE PRINSIPPER

Den manifesterte eksistensen kan på mange måter beskrives som matematikk i uttrykk. Gjennom hele historien har mennesker, både gjennom ulike tradisjoner, medisin, spiritualitet, religion, filosofi og vitenskap, forsøkt å tilnærme seg og forstå prinsippene som styrer livet. IKYA fokuserer ikke på å ha svarene, men fokuserer på deg som redskap og laboratorium for din egen utforskning. Hva du finner på din livsreise er opp til deg, men IKYA kan assistere deg med å bli riktig utstyrt for det du er her for å gjøre.

 

Naturen – i sin ytterste forståelse av begrepet, er det totale, organiske uttrykk av universelle prinsipper. Ved å studere oss selv og livet rundt oss som natur vil vi kunne finne dypere innsikt. På samme måte som kjernen i en hver materiell manifestasjon er lys, er kjernen i enhver hendelse, enhver læreprosess livets innerste prinsipper. Vi må bare lære oss å skjære igjennom våre egne illusjoner og blokkeringer.

 

Livet er flyt

Vi mennesker ser ikke alltid verdien i hva vi møter. Ofte forstår vi ikke at det vi tror hindrer oss, er det viktigste læreverktøyet vi har. Et viktig grunnprinsipp i IKYA er at livet i sin essens er ren flyt, ren væren, ren kjærlighet. Derfor er det slik at om du skal studere kjærlighet, hjelper det ikke å bade deg i kjærlighet. Fordi den eneste hindringen ligger i deg selv. Dermed vil du, når du ønsker å studere kjærlighet, heller måtte studere hvordan du hindrer det, fornekter det og blokkerer det. Det er kun ved å endre din bevissthet til et nivå der du ikke lenger hindrer kjærlighet, at din egen opplevelse av det vil bli permanent sterkere.

 

Derfor er det slik at jo mer man åpner opp for sin prosess og sin reise mot virkelighet, jo mer vil ens egne ubalanser flyte til overflaten. For å oppnå harmoni, må du nødvendigvis konfronteres med absolutt alt du gjør og har gjort som er til hinder for det.

 

Derfor sier vi ofte at den eneste måten å oppnå total balanse er å slutte å lete etter den,  Fordi det er du som er hinderet, ingenting annet. Fokuset må heller rettes mot hvordan vi kan gi slipp, hvordan vi kan tillate det som er, fremfor det vi tror.

 

De universelle prinsippene IKYA arbeider etter gir en bevisstgjøring av hvordan vi forholder oss til oss selv, universet og livet i sin helhet. Samspillet mellom vårt indre og vårt ytre – mikrokosmos og makrokosmos – det egentlige, blir tydeligere og mer forståelig.

 

Fraktalisering

I IKYA benytter vi en modell som kalles fraktalisering, for å forklare hvordan de store manifestasjons- og inkarnasjonsprosessene fungerer. Prinsippet er at hver gang du møter noe du ikke forstår, vil det brytes ned i mindre deler (fraktaler), inntil bitene er så små at du blir bevisst på dem og klarer å samhandle og lære gjennom dem. Ved å bearbeide fraktaliseringsprosesser kan IKYA assistere deg i å forstå hvor du befinner deg i din egen læring i tillegg til å harmonisere dem.

 

Gammel kunnskap i ny form

IKYA springer ut av gamle tradisjoner, og de gamle tradisjonenes innsikt. Hvordan vi forholder oss til denne kunnskapen er ikke alene unikt i IKYA, men måten vi implementerer denne kunnskapen i en medisinsk metode, særpreger IKYA som metode. Vi inkluderer langt flere aspekter, nivåer og dimensjoner i vår måte å forholde oss til sykdom, helse og bevissthet. Hvor de store delene er representert i de små detaljene.

 

IKYA anser hverdagen som den største arena for helbredelse og spirituell utfoldelse. Det er her vi får våre speilinger, utfordringer og gjennom dette en bevisstgjøring rundt vår egen læring. Å være aktiv og medskapende i livet er derfor en forutsetning for å erfare og realiserer de iboende potensialene, gjennom å realisere stadig flere aspekter og fragmenter av de universelle prinsippene. Først når du handler, vil du kunne realisere det iboende potensialet. Som en konsekvens vil du så ekspandere – og universet vil ekspandere. Dette er i realiteten den eneste måten vi kan være medskapende i universet på.

 

Du er der allerede

IKYA handler mye om etikk og holdninger, og tilnærming til bevissthet i sin naturlige tilstand. Det er individet som må tilpasse seg naturen, og ikke motsatt. Enhver ubalanse skyldes et punkt der individet fornekter naturen. Balanse og helbredelse gjenopprettes idet individet uforbeholdent oppgir sitt subjektive perspektiv og tillater naturen.

 

I IKYA handler ikke helbredelse om bli frisk fra en lidelse, men om å gjenopprette flyt og virkelighet der det tidligere var illusjon. I prinsippene bak IKYA arbeider man med å tillate det som er – virkelighet – i sin naturlige, overordnede form. Vi assisterer den enkelte til å gjenkjenne mer av de universelle prinsippene i livet sitt, og legge til rette for den naturlige utfoldelsen som allerede er der.

 

Et annet nøkkelprinsipp i IKYA er «Du er der allerede». Dette spiller på at reisen, gjennom inkarnasjoner og ulike nivåer av eksistens, først og fremst er en prosess der du avslører og skreller av din egen avstand til nået, til den absolutte virkelighet. Dermed kan vi ikke bringe deg noe sted. Alt metoden gjør, er å gradvis assistere deg i å skrelle bort lagene av illusjon slik at det du er og den du er, kan ufoldes i sin totalitet.

VIBRASJON OG ENERGI

Språket vårt er begrenset i forhold til å gi presise beskrivelser innenfor arbeid med bevissthet, helbredelse og spiritualitet. Når vi benytter begrepene vibrasjon og energi er det utfra tradisjonenes forståelse av dem. Vi snakker altså ikke om vitenskapens definisjon av ordene, men heller at termene benyttes som samlesekkbegreper for å beskrive noe konkret vårt språk og kultur ennå ikke har utviklet et bevisst forhold til.

 

Likevel har begrepene vibrasjon og energi etablert seg over hele verden innenfor helbredelse og spirituelt arbeid, og i stor grad benyttes de på samme måter i både de gamle tradisjonene så vel som nyere filosofier og metoder.

 

Bakenfor manifestasjon

Vibrasjon representerer den rene, ikke-manifesterte informasjonen, pulsene som ligger bakenfor all manifestasjon. Vibrasjon er det som forplanter seg utover fra Atma gjennom den totale eksistensen. Et eksempel er lydbølger. Du har sikkert opplevd at en tydelig bass kan forplante seg gjennom en hel bygning. Vibrasjonene får alt til så svinge med.

 

Vibrasjon, i den betydelsen vi bruker, er ikke knyttet til manifestasjon, men representerer ur-impulsene, det innerste.

 

Vibrasjon er som et tall. Uansett hvor mange språk det oversettes til, hvor mange mennesker som gjenforteller det, er tallet fremdeles det samme. Energi er som en historie. Når du oversetter historien eller ber mennesker gjenfortelle den, vil deres egen forståelse, kultur, verdisystemer, tanker og følelser påvirke resultatet. Og ganske raskt vil historien og detaljene kunne endre seg.

 

Energi og materie er i praksis det samme, men i ulike stadier. På mange måter kan vi si at energi og materie er konsekvenser av vibrasjon. Vibrasjon danner lovmessighetene og forutsetningene som så blir tolket og manifestert gjennom energi og materie.

 

Effektive redskaper

IKYA arbeider med både energi og vibrasjon. Fordi vibrasjon ikke er begrenset, kan det trenge igjennom selv den mest effektive blokkering, lik lydbølger kan forplante seg gjennom en murvegg. Energi er mer plasmatisk, og vil oppføre seg mer som vann. Det kan først og renne rundt hindringer, men ikke gjennom dem. Og hvis det flyter gjennom, kan det oppstå konflikt, som elektrisitet kan få en kabel til å smelte hvis den har for stor motstand.

 

Energi kjenner mange fra healing og spirituelt arbeid. IKYA arbeider også med denne typen energi for å balansere der det er nødvendig.

 

Vibrasjon er imidlertid der vårt hovedfokus ligger, siden man mer effektivt når inn til selve kjernen i enhver bevissthet eller manifestasjon.

 

IKYA er unikt i det at metoden har et klinisk forhold til alle former for vibrasjon og energi. Som utøver lærer man hvordan man benytter disse som redskaper i å legge til rette for  klientens helbredelse og vekst.