OM IKYA METODEN

Les mer om metoden og hvordan IKYA utøvere arbeider

Slik vi ser det går menneskeheten gjennom sin største transformasjon på mange tusen år. I det nye paradigmet går mennesket fra å være en dyrebevissthet (som er en forlengelse av kroppens biologi), til å utvikle reell spirituell bevissthet (som fungerer uavhengig av den).

 

Måten mennesket forstår helse vil i løpet av de nærmeste århundrene endres radikalt, fra å handle om å reparere skader og forhindre sykdomsuttrykk, til å handle om vår totale livsprosess som eksistens, også forbi vår fysiske form.

 

IKYA introduserer ekspanderte medisinske definisjoner av anatomi og sykdom ved å ta utgangspunkt i vår eksistens forbi det manifestative. IKYA etablerer nye kart som vil kunne påvirke verden i flere hundre år fremover.

OM IKYA METODEN

(Atmatisk = sanskrit for sjel)

IKYA-metoden legger først og fremst til rette for at de sjelelige (atmatiske) pulsene skal komme gjennom slik at vi kan utfolde oss mer fra et sjelelig (atmatisk) perspektiv, og mindre fra selvets (egoets) perspektiv. Dette betyr at IKYA-metoden legger til rette i både kropp og bevissthet, slik at det blir en større sirkulasjon og gjennomstrømning i disse delene. I tillegg legger IKYA-metoden tilrette for tilsvarende flyt og gjennomstrømning ute i livet til mottakeren. IKYA-metoden jobber derfor like mye i mottakers ytre liv, som i det indre liv. I IKYA-metoden skiller vi ikke på indre og ytre liv, men ser dette som to aspekter av det samme.

 

I IKYA-metoden jobber vi ut fra det perspektivet at vi er sjel (Atma) og har kropp. I IKYA-metoden er derfor sjelsaspektet (Atma) det overordnede perspektivet. Fordi IKYA-metoden tar utgangspunkt i at sjelen er det høyeste perspektivet, må det legges til rette for at selvet finner sin plass i forhold til dette. Derfor jobber IKYA-metoden for å legge til rette slik at selvet kan bli optimalisert som redskap for sjelen, fremfor å stå i veien. Dette for at sjelen (Atma) skal få mer direkte tilgang til selve inkarnasjonen og selve livsutfoldelsen, gjennom kroppen og bevisstheten.

 

Selv om selvet er underlagt sjelen, så har selvet likevel en viktig og avgjørende funksjon. I IKYA-metoden er det samspillet mellom de forskjellige delene av vår bevissthet og eksistens som er avgjørende.

 

Formålet med inkarnasjonen er sjelens (Atmas) utfoldelse. Sjelen (Atma) og Selvet er bare to perspektiver, hvor det ene utfolder, erfarer og realiserer seg selv. Det ene er det egentlige; sannhet, virkelighet, altet. Sjelens (Atmas) utfoldelse oppstår i det mikrokosmos møter makrokosmos. I dette punktet oppstår det trans-parametriske – møtepunktet mellom Selvet og Sjelen (Atma). IKYA som metode arbeider i dette transparametriske punktet. Hvor sjelens (Atmas) realisering skjer gjennom sin utfoldelse gjennom Selvet.

 

Selvet på sin side har sin egen agenda, som handler om å opprettholde den etablerte virkeligheten. Selvets illusjon om hva som er og ikke er, hindrer den sjelelige (Atmas) utfoldelsen. Det er derfor viktig å trene selvet til å gå forbi begrensningene og gradvis forholde seg mer og mer til sjelsperspektivet, og den større og mer overordnede utfoldelsen. Menneskets utfoldelse er bare et mikroperspektiv av den sjelelige utfoldelsen.

FAG OG VERKTØY

IKYA-metoden er en konkret metode som virker dypt og direkte i både kropp og bevissthet. Når vi observerer bevissthet kan vi se at alt utfolder seg etter en gitt struktur og orden. Som mennesker er vi en del av naturen, og er underlagt naturen som helhet. På lik linje som natur, utfolder også mennesket seg ut fra denne ordenen. Vibrasjonell anatomi og sykdomslære representerer deler av denne grunnleggende stukturen. Dette gir oss mulighet til å jobbe i mottakers totale bevissthet og det som ligger bakenfor. Vi jobber derfor med å legge til rette gjennom livsprosesser og selve livsutfoldelsen. Vi jobber altså ikke med symptomer eller sykdom.

 

Vibrasjonell anatomi: Den vibrasjonelle anatomien omhandler blant annet bevissthetslagene, som representerer de forskjellige nivåene av bevisstheten. Hvert nivå har hver sine funksjoner og egenskaper. De energetiske systemene er en del av den vibrasjonelle anatomien og finnes på alle bevissthetslagene. De har også hver sine funksjoner og egenskaper. Gjennom den vibrasjonelle anatomien kan vi til rette for at energi, materie, informasjon og bevissthet kan sirkulere mer fritt gjennom lagene og rundt i alle delene av bevisstheten. Når noe oppstår kan man derfor forstå hvor i bevisstheten det kommer fra, hvor det er flyt og hvor det er blokkeringer.

 

Vibrasjonell sykdomslære: Vibrasjonell sykdomslære gir deg en forståelse av sykdommers funksjoner og egenskaper. Dette er viktig for å forstå prosessene som ligger bak. I IKYA jobber vi ikke med sykdom og symptomer, men vi forholder vi oss til sykdom som underliggende prosesser og blokkeringer lokalisert i andre deler av bevisstheten. Ved å forstå årsakene som ligger bak de forskjellige sykdommene, kan vi legge til rette for å gjenopprette livsflyten i de aktuelle områdene i bevisstheten og understøtte helbredelsesprosessen.

 

Signaturlære: Signaturlære er vibrasjonell forståelse av naturen, det materielle uttrykket; form, farge, substans, lukt og smak. Signaturlære går derfor ut på å forstå den bevisstheten og den vibrasjonen som ligger bak  uttrykket gjennom å forstå hvilken vibrasjon og egenskap som representeres gjennom det materielle og manifesterte uttrykket. Å inkludere mer av den vibrasjonelle forståelsen av det som ligger bak manifestasjon, og hvordan disse gjenspeiles i den ytre verden er et unikt verktøy både for utøver og mottaker.

 

Du får grunnleggende innføring i:

 • Observasjon av natur.
 • Vibrasjonell forståelse av farger.
 • Vibrasjonell forståelse av form og substans.
 • Vibrasjonell forståelse av geometriske strukturer.
 • Vibrasjonell forståelse av tall.
 • Kryss sansning (bruk av alle sansene)

Kryss sansning er å overføre en og samme vibrasjon gjennom de forskjellige sanseorganene våre, og på den måten kunne observere og analysere flere sider ved en og samme manifestasjon.

 

Prosedyrer: Med IKYA-metoden jobber vi med forskjellige prosedyrer. Grunnleggende prosedyre gir en grunnleggende oppbalansering, og inkluderer både prosedyre egenbehandling og prosedyre klientbehandling. I tillegg har vi forskjellige tilleggsprosedyrer

 

Justeringsmetoder: Når vi har kartlagt hvilke områder i bevisstheten som skal tilrettelegges, bruker vi forskjellige metoder for å justere de lagene og de energetiske systemene som er kartlagt. Hvilke metoder vi bruker er avhengig av hva som gir beste assistanse for mottakers bevissthet og utfoldelse.

 

Verktøy: Vi har egne testskjemaer vi bruker når vi jobber med IKYA-metoden. Dette testskjemaet fungerer som et kart over bevisstheten og gjør det lettere for utøveren å navigere i det store landskapet vi jobber med i mottakers bevissthet.

 

I IKYA-metoden bruker vi i hovedsak pendel som testverktøy. Pendulering er en form for muskeltesting og er direkte koblet til samspillet mellom muskel, hjerne, nervesystem og kjemiske signaler gjennom hormonsystemet. Vi har flere testmetoder som vi bruker ved siden av pendulering.

 

Vi bruker i hovedsak vibrasjonssessenser i kombinasjon med justeringsmetodene, hvor essensen representerer den spesifikke vibrasjonen som skal til for å støtte og bidra til at bevisstheten i dette området justerer seg selv.

 

Etikk, vitenskap og samfunn: Etikk undervises under hele studiet og inkluderer både fokus, holdning og hygiene.

 

Vitenskap er viktig for å forstå vitenskapelig tekning, og hvordan man skal gå frem når man skal forske på spesifikke emner gjennom diplomoppgaven.

 

Studentene lærer om de forskjellige samfunnsnivåene, og den kollektive overordnede struktur og funksjon samfunnet representerer og administrerer i en kollektiv livsutfoldelse.

PRINSIPPER OG PERSPEKTIVER

Elementene; selvet, Atma (sjel), natur og univers

Vi tar utgangspunkt i at vi er Atma (sjel) og har kropp. Vi arbeider derfor ut fra det perspektive at alt starter med en atmatisk puls, og så arbeider vi med å legge til rette for at de atmatiske pulsene skal komme mer frem i individets bevissthet og hverdagsliv. Atma er sanskrit ordet for sjel, og representerer makroperspektivet i individet. Atma er selve essensen og den overordnede spirituelle kraften i individet. Studenten vil gjennom øvelser og trening få en gradvis sterkere kontakt og kjennskap til de atmatiske pulsene i seg selv, og gjennom dette også kunne speile mer av det atmatiske i mottakeren.

 

 

Selvet, egoet, representerer mikroperspektivet i individet 

Selvet er et viktig verktøy i individets livsutfoldelse og spirituelle reise. For å få selvet til å fungere som et optimalt verktøy må studentene lære å kjenne selvets mønster og mekanismer. Studentene lærer derfor om mønster, forestillinger og tros-systemer – deres opprinnelse og hvordan det påvirker individets valg og adferd i øyeblikket. I tillegg lærer de øvelser og metoder for å kultivere selvet, og kunne bruke selvet som et aktivt og konstruktivt verktøy.

 

Mye av studiet handler derfor om å bevisstgjøre og avdekke selvets illusjoner og få selvet til å fungere ut fra et sannere og mer objektivt perspektiv. Det er blant annet dette IKYA-metoden er designet for, å legger til rette slik at mottaker kan slippe til mer av det atmatiske i sin livsutfoldelse, og kunne forholde seg til de større sammenhengene i livets utfoldelse. Når dette skjer blir mottaker mer samstemt med natur, og selvet et verktøy for natur.

 

 

Natur og univers representerer det totale landskapet vi opererer i 

Natur representerer mikro-universet og makro-universet i individets utfoldelse. Natur i denne sammenheng handler om langt mer enn skog, sjø og fjell. Absolutt alt regnes som natur; alt du omgir deg med, alt du skaper, alt du er og alt du uttrykker. Alt betraktes som deler av natur, med likeverdig og gjensidig funksjon og betydning i universet.

 

Vi ser på individets vekst som naturlig, og som noe naturen i sin helhet ønsker. Samarbeidet med naturen er derfor helt grunn-leggende i IKYA. Som mennesker er vi en uadskillelig del av naturen og universet, og våre prosesser er uløselig knyttet til naturen og universets prosesser. Med IKYA arbeider vi på mange nivåer i vår virkelighet og arbeider i et stort holistisk perspektiv. Du lærer å jobbe i det store bildet, samtidig som dette gir deg mulighet til å jobbe mer målrettet i de mindre detaljene. Naturens logikk blir tydelig. Dermed vil du også lettere kunne forstå hvordan du kan bli mer synkron med verden rundt deg og universet i sin helhet.

 

Vi jobber med energi, bevissthet og vibrasjon. Vi tar utgangspunkt i det vibrasjonelle i alt vi arbeider med. Vi kan si det slik at energi er manifestasjon, altså materie, og vibrasjon er det som ligger bakenfor og fungerer som støpeform for materien. For eksempel kan vi illustrere dette med vibrasjon som en bass – som trenger gjennom all materie, mens energi tilsvarer vann – som flyter rund og imellom all materie. Slik illustrerer vi vibrasjon som det opprinnelige, altså det Atmatiske, og energi som materien, kroppen og livet.

 

Natur: I IKYA-metoden inkluderer vi alt som natur, og ser på alt som et uttrykk for natur. Når vi jobber metodisk er det derfor fokus på at det er natur som skal uttrykkes gjennom mottaker, samtidig som vi legger til rette for at mottaker er mer tilstede som et aspekt av natur, og ikke som noe adskilt og separtert.

 

Helse: I IKYA-metoden handler alt om å legge til rette for helse. Vi snakker ikke om god eller dårlig helse, fordi helse er også bare et uttrykk for natur. Helse gjenspeiler hvordan man slipper naturen til, eller ikke. Graden av helbredelse gjenspeiles i hvor mye man lærer og ikke. Helse handler derfor om mye mer enn å ha det «godt». Man kan være syk og likevel ha en god helse, da sykdom er en del av helbredelsesprosessen. Helse gjenspeiler læringsprosessene, og hvordan man behersker disse i hverdagen.

 

Helbredelse: Helbredelese betyr å “bli hel”. Helbredelse inntreffer når vi slutter å skade oss selv, når vi ikke lenger står i veien for vår egen livsutfoldelse. Motstand skaper frisksjon, når motstand opphører gjenvinnes flyten. Helbredelse innebærer derfor å gjenvinne og opprettholde livsflyten.

 

Prinsipper: I IKYA-metoden kobler vi helse og helbredelse til de universelle prinsippene, og legger derfor til rette for at mottaker kan leve mer i tråd med den indre natur. Naturen tilpasser seg ikke, derfor må vi gjøre det. For å kunne tilpasse oss i større grad, må vi forstå hvordan vi skal gjøre det eller bli dirigert i riktig retning. Siden natur følger egen struktur og orden, er det denne vi må studere og lære å bevege oss i forhold til. Det er denne synkronisiteten med natur som skaper helbredelse, og understøtter sjelens realisering gjennom Selvet.

 

Overblikk: Med IKYA-metoden jobber vi direkte i de forskjellige nivåene av bevisstheten, og legger til rette for en større flyt av energi, bevissthet og informasjon. Dette bidrar til et større overblikk. Når man har overblikk kan man se hvordan tingene er koblet sammen og forstå mer av det større bildet.

 

Helhetstenkning: I IKYA-metoden inkluderer vi alle delene og jobber med flere deler samtidig. Gjennom den vibrasjonelle anatomien jobber vi i store horisontale flater, samtidig som vi inkluderer sjelsaspektet, som bidrar til at vi også jobber i store vertikale flater.

 

Perspektiver: Vi inkluderer flere perspektiver når vi arbeider med IKYA-metoden. De to hovedperspektivene vi jobber med er Selvet og Sjel (Atma), der det sjelelige perspektivet er overordnet, og likevel avhengig av Selvets perspektiv for å kunne realiseres. Vi jobber med mikro- og makroperspektivene i alt. Mikro- og makroperspektivet finnes i alle manifestasjoner og i all materie. Vi kan enten jobbe gjennom mikro eller gjennom makro, alt ettersom hva som er mest optimalt for mottakeren.

 

I tillegg jobber vi med det indre og det ytre. I IKYA-metoden skiller vi ikke på disse to perspektivene, da det ytre bare er en speiling av det indre. Ved å jobbe med dem som to perspektiver, vil man kunne tilnærme seg tematikker og prosesser fra forskjellige innfallsvinkler.

 

Sammenhenger: I IKYA-metoden jobber vi med sammenhengen mellom de forskjellige delene, og kartlegger hvordan de påvirker hverandre. Vi jobber med årsak og virkning, og kobler dette med de karmiske prosessene. De karmiske prosessene inkluderer manifestasjonsprosesser, helbredelsesprosesser, og læringsprosesser.

 

Bevisstgjøring: Med IKYA-metoden jobber vi med å legge til rette for en friere flyt av energi, vibrasjon, materie og bevissthet. IKYA handler om å være tilstede i livet,  og være aktivt deltagende i egen livsprosess. Når vi legger til rette på så mange nivåer, og kobler sammen informasjon og bevissthet på så mange områder, stimulerer dette til en større grad av våkenhet i hverdagen. IKYA er derfor en skreddersydd metode for å stimulere og underbygge for spirituell oppvåkning.

 

Fordi vi legger til rette for en større grad av gjennomstrømning både på det indre og det ytre, vil dette akselerere utfoldelsen til mottaker. Dette betyr at det er kortere avstand mellom en handling og handlingens konsekvens, og det er lettere å forstå sammenhengene. Man forstår at man skaper hendelsene selv gjennom holdning og fokus, og kan derfor lære å beherske seg selv og livet, og bruke disse to perspektivene på en mer effektiv måte.

ENERGETISKE SYSTEMER

Energetiske systemer er en betegnelse på forskjellige separate og interagerende systemer for distribusjon av energi, materie, bevissthet og informasjon – i og gjennom individet. Akkurat som tarmsystemet, blodkarsystemet, nervesystemet og lymfesystemet, beveger energi, materie, bevissthet og informasjon seg i forskjellige strukturerte systemer. Du lærer metoder som gjør deg i stand til å arbeide med disse ulike energetiske systemene: Du lærer om deres funksjoner og egenskaper, og lærer å gjenkjenne deres energi og kvalitet. Du lærer å legge til rette for at alle disse systemene kan balanseres og optimaliseres i henhold til hva som er i tråd med mottakerens livsutfoldelse.

TERAPEUTROLLEN

Etikk: Etikk er et fag vi legger stor vekt på under utdannelsen. Når utøver jobber med metoden er det viktig å kunne beherske å sette seg selv fullstendig til side. Siden vi jobber på så mange nivåer og i så mange områder av mottakers bevissthet, er det veldig viktig at utøver har riktig holdning og et skjerpet fokus når de jobber.

Energetisk hygiene er et annet viktig aspekt av etikken i IKYA. Energetisk hygiene inkluderer fysisk, emosjonell, mental og spirituell hygiene. Som utøver av metoden må du derfor trene deg selv opp, gjennom å praktisere prinsippene vi jobber ut fra, i eget liv. Derfor må man jobbe med seg selv og livet sitt under hele studiet, og fortsette å jobbe med dette så lenge man praktiserer som utøver av metoden.

 

Under behandlingen er det terapeutiske fokuset viktig. I IKYA bruker utøveren sitt eget system og sitt eget liv som speil og klangbunn for mottakeren. Derfor har vi egne prosedyrer for utøverne, slik at de forbereder seg til ta imot og jobbe med mottakeren med en nøytralt og skjerpet tilstedeværelse.

 

Terapeutrollen inkluderer mer enn det metodiske, og handler ikke bare om den tiden du tilbringer med mottakeren. Terapeutrollen inkluderer også å formidle sin kunnskap, tilby metoden og være tilgjengelig for de som er klare til å ta det neste steget i sin livsutfoldelse.

 

Terapeutrollen inkluderer også hvordan du fremstår og behersker livet ditt, hvordan du takler situasjoner i livet. IKYA er en livsstil,. For å være en kompetent og velfungerende utøver, må man inkludere prinsippene i livet sitt, og jobbe for å beherske prinsippene i større og større grad. Det er ikke slik at en IKYA-utøver er feilfri, tvert imot, det handler om å være villig til å lytte og lære, for så å bli en sannere versjon av sitt eget sjelelige uttrykk – realisere sitt unike perspektiv av natur.

 

Tematikker: Med IKYA-metoden jobber vi med både store og små tematikker. Hva som utfolder seg i dagsbevisstheten er bare små deler av det som utfolder seg i de større flatene av ens livsutfoldelse. Man kan observere tematikker fra et mikroperspektiv – fra Selvets perspektiv, eller man kan observere de fra et makroperspektiv – Sjelelig (Atmatisk) perspektiv. Vi jobber med dem begge, og justerer fokus avhengig av hva som er til beste for mottaker i henhold til mottakers læringsprosess.

 

I IKYA skiller vi på det å jobbe med tematikk, altså spesifikke læringssykluser, og tematisk behandling. Når vi jobber med tematisk behandling jobber vi ut fra den sjelelige agendaen for dette livet. Vi forholder oss derfor ikke til hva mottaker ønsker i sin dagsbevissthet, men hva mottaker ønsker fra et høyere og mer overordnet perpektiv for sin inkarnasjon og livsutfoldelse.

MER OM IKYA

IKYAs grunnleggende prinsipp er at livet er ett. Alt vi består av; kropp, sinn, ånd, livets mange arenaer og manifestasjoner, er deler av én kontinuerlig sammenheng.

IKYA (UTT: IKAYA) 

IKYAs grunnleggende prinsipp er at livet er ett. Alt vi består av; kropp, sinn, ånd, livets mange arenaer og manifestasjoner, er deler av én kontinuerlig sammenheng.

 

I den vestlige måten å tenke på deles alt opp i små biter. Man ser hver del som noe adskilt, uten sammenheng. Hva som skjer i kroppen har ingenting med det som skjer i livet ditt.

 

Fordi vår kultur ikke forholder seg til livets større sammenhenger, vil mennesker oftere støte på forvirring og opplevd mangel på innsikt. Livet kan oppleves som en serie meningsløse hendelser, der vi nærmest er som passasjerer i eget liv. Vi forstår ikke hvorfor noe inntreffer eller hvordan vår livsreise ser ut i et ekspandert perspektiv.

 

IKYA er en metode som gradvis bringer din bevissthet til en tilstand der du ser det store bildet, der absolutt alt henger sammen.  Du vil lettere se sammenhenger, bevegelser og logikken i din totale livsutfoldelse. Metoden defragmenterer din eksistens, altså løser opp misforståelsen av at livet består av seperate deler. Du vil konkret kunne erfare enhet.

 

Så lenge du ikke er i kontakt med det større perspektivet, så lenge du opplever deg som mange forskjellige deler, vil du aldri kunne oppleve dyp ro og dypere helbredelse. Du vil være i en konstant konflikt der du forsøker å få de ulike brikkene til å passe sammen, og enda vanskeligere, få dine egne brikker til å passe sammen med livet. Vi mennesker bruker i realiteten største delen av våre tanker, følelser og ressurser på å forholde oss til stresset og ubalansene som kommer fra denne konflikten.

 

Når du legger puslespill vil det å vite hva bildet forestiller gjøre det mye lettere å finne ut hvor brikkene passer.  Du vil kunne gjenkjenne deler av bildet i hver enkelt brikke og forstå hvor du skal legge dem. Det er denne klarheten IKYA gradvis vil utløse i deg.

 

Sann helbredelse er å gi slipp på all motstand og gå inn i en tilstand av dyp aksept av det som ER. Derfor er ikke IKYA fokusert på manifestasjoner og sykdomsuttrykk i seg selv. Vi ser dem som verdifulle speil for din oppvåkningsprosess. Nøkkelen til helbredelse ligger dermed i selve bevisstgjøringen, utforskningen av speilene og manifestasjonene.

 

IKYA er en metode som først og fremst henvender seg til deg som identifiserer deg med det å være i en oppvåkning, der du allerede er i kontakt med din indre essens. Jo mer du våkner, jo mer ser du behovet for å rydde i livet og skape rom for mer virkelighet og sannhet. De som tiltrekkes av IKYA, og som har glede av metoden, kjenner ofte at den indre virkeligheten har begynt å folde seg ut i ens ytre liv. I en slik prosess oppstår helt andre problemstillinger, en helt annen helbredelsesprosess. Man vil gå inn og arbeide med sine ulike eksistenser, sine sykluser, sine programmeringer og karma like naturlig som man jobber med sin fysiske helse.

 

IKYA gir deg mulighet til å berøre din totale eksistens som ett sammenhengende univers. Det blir enklere for deg å navigere i din prosess og åpne deg for innsikt og økt bevissthet.

BEVISSTHET

IKYA opererer med flere typer bevissthet. Grunnleggende kan vi si at bevissthet representerer inkarnert tilstedeværelse innenfor de områdene av eksistensen som kan erfares (i praksis universene for manifestasjon). I prinsippet om mikro vs makro, yin vs yang, er bevissthet den delen av en manifestasjon som erfarer manifestasjonen og erfarer gjennom den. Den utgjør manifestasjonens motstykke, ved at den er tilstedeværelse som i prinsipp er bakenfor manifestasjonen, men samtidig er en uløselig del av den.

 

Det vi kaller bevissthet er sammensatt, og kan deles inn i nærmest uendelig mange deler (fraktaler) basert på de samme lovmessigheter (parametri) som bestemmer manifestasjon.

 

Store deler av vårt bevissthetsunivers ligger utenfor hva vi får med oss i vår dagsbevissthet, altså den delen av bevisstheten som vi opplever som handlingssubjektet i egne liv. Bevissthet er forutsettningen for manifestasjon, blueprintet for all form og materie. Man kan derfor si at det ikke finnes noe materie uten at det er bevissthet tilknyttet.

 

Plan og systemer

Bevissthet i sine mange former og nivåer er det mest grunnleggende vi arbeider med i IKYA. Vi følger bevissthetens inkarnasjoner, uttrykk og manifestasjoner, og arbeider med å tilrettelegge for bevissthetens utfoldelse.

 

Basert på gamle tradisjoner deler vi bevisstheten inn i ulike plan, hvor hvert plan representerer hver sin vibrasjon med sine funksjoner og sine egenskaper. Vi bruker dette som et utangspunkt for å kartlegge og bearbeide bevisstheten og nå frem til sinnets blokkeringer.

 

Metodisk er hvert av planene videre delt inn i forskjellige interagerende energetiske systemer. Disse systemene fungerer som forskjellige deler i et maskineri på en fabrikk. Hvis ett – eller fler – av disse systemene ikke fungerer optimalt vil du heller ikke kunne oppnå optimal flyt eller læreprosess. På IKYA-utdannelsen lærer studentene om mange forskjellige energetiske systemer hvorav meridianer, chakra, kroppsdeler, organer, søyler m.fl. inngår som deler.

 

Natur er fundamentet

I IKYA arbeider vi ut fra det perspektivet at vi er natur, og ikke separert fra den. Vår bevissthet er en aktiv del av naturen og samhandler med natur, både bevisst og ubevisst. Som Atma (sjel) samhandler vi allerede, men som individ er vi bundet til våre egne ubalanser, fornektelser og forestillinger som gjør at vi beveger oss umusikalsk og usynkront. Gjennom å bearbeide våre blokkeringer vil vi kunne gjnopprette en balanse og harmoni som gjør at også inkarnasjonen kan oppleve å være en bevisst, synkron deltaker i naturen.

 

Både på Grunnkurs i IKYA og IKYA-utdannelsen får deltagerne flere øvelser for å trene opp sinnet til å kunne forholde seg til bevisstheten og eksistensen i sin opprinnelige form, forbi selvets illusjon og forvrengning. Dette krever disiplinert arbeid gjennom mange år, men du trenger ikke mestre dette verktøyet fullt ut for å være en dyktig IKYA-utøver. Å praktisere kontinuerlig er eneste måten å bli god på dette området.

 

Veien mot realisering

Bevissthet er utgangspunktet innen all manifestert virkelighet, og er forutsetning for all manifestasjon. Manifestasjonens oppgave er å konkretisere bevisstheten. Ved å samhandle med manifestasjonen vil gradvis differansen mellom illusjonen og det virkelige bli realisert, og dermed bli en del av bevisstheten. IKYA assisterer individet i sin realisering og oppvåkningsprosess, og gjør prosessen mot en mer ekspandert bevissthet målrettet og dynamisk.

UNIVERSELLE PRINSIPPER

Den manifesterte eksistensen kan på mange måter beskrives som matematikk i uttrykk. Gjennom hele historien har mennesker, både gjennom ulike tradisjoner, medisin, spiritualitet, religion, filosofi og vitenskap, forsøkt å tilnærme seg og forstå prinsippene som styrer livet. IKYA fokuserer ikke på å ha svarene, men fokuserer på deg som redskap og laboratorium for din egen utforskning. Hva du finner på din livsreise er opp til deg, men IKYA kan assistere deg med å bli riktig utstyrt for det du er her for å gjøre.

 

Naturen – i sin ytterste forståelse av begrepet, er det totale, organiske uttrykk av universelle prinsipper. Ved å studere oss selv og livet rundt oss som natur vil vi kunne finne dypere innsikt. På samme måte som kjernen i en hver materiell manifestasjon er lys, er kjernen i enhver hendelse, enhver læreprosess livets innerste prinsipper. Vi må bare lære oss å skjære igjennom våre egne illusjoner og blokkeringer.

 

Livet er flyt

Vi mennesker ser ikke alltid verdien i hva vi møter. Ofte forstår vi ikke at det vi tror hindrer oss, er det viktigste læreverktøyet vi har. Et viktig grunnprinsipp i IKYA er at livet i sin essens er ren flyt, ren væren, ren kjærlighet. Derfor er det slik at om du skal studere kjærlighet, hjelper det ikke å bade deg i kjærlighet. Fordi den eneste hindringen ligger i deg selv. Dermed vil du, når du ønsker å studere kjærlighet, heller måtte studere hvordan du hindrer det, fornekter det og blokkerer det. Det er kun ved å endre din bevissthet til et nivå der du ikke lenger hindrer kjærlighet, at din egen opplevelse av det vil bli permanent sterkere.

 

Derfor er det slik at jo mer man åpner opp for sin prosess og sin reise mot virkelighet, jo mer vil ens egne ubalanser flyte til overflaten. For å oppnå harmoni, må du nødvendigvis konfronteres med absolutt alt du gjør og har gjort som er til hinder for det.

 

Derfor sier vi ofte at den eneste måten å oppnå total balanse er å slutte å lete etter den,  Fordi det er du som er hinderet, ingenting annet. Fokuset må heller rettes mot hvordan vi kan gi slipp, hvordan vi kan tillate det som er, fremfor det vi tror.

 

De universelle prinsippene IKYA arbeider etter gir en bevisstgjøring av hvordan vi forholder oss til oss selv, universet og livet i sin helhet. Samspillet mellom vårt indre og vårt ytre – mikrokosmos og makrokosmos – det egentlige, blir tydeligere og mer forståelig.

 

Fraktalisering

I IKYA benytter vi en modell som kalles fraktalisering, for å forklare hvordan de store manifestasjons- og inkarnasjonsprosessene fungerer. Prinsippet er at hver gang du møter noe du ikke forstår, vil det brytes ned i mindre deler (fraktaler), inntil bitene er så små at du blir bevisst på dem og klarer å samhandle og lære gjennom dem. Ved å bearbeide fraktaliseringsprosesser kan IKYA assistere deg i å forstå hvor du befinner deg i din egen læring i tillegg til å harmonisere dem.

 

Gammel kunnskap i ny form

IKYA springer ut av gamle tradisjoner, og de gamle tradisjonenes innsikt. Hvordan vi forholder oss til denne kunnskapen er ikke alene unikt i IKYA, men måten vi implementerer denne kunnskapen i en medisinsk metode, særpreger IKYA som metode. Vi inkluderer langt flere aspekter, nivåer og dimensjoner i vår måte å forholde oss til sykdom, helse og bevissthet. Hvor de store delene er representert i de små detaljene.

 

IKYA anser hverdagen som den største arena for helbredelse og spirituell utfoldelse. Det er her vi får våre speilinger, utfordringer og gjennom dette en bevisstgjøring rundt vår egen læring. Å være aktiv og medskapende i livet er derfor en forutsetning for å erfare og realiserer de iboende potensialene, gjennom å realisere stadig flere aspekter og fragmenter av de universelle prinsippene. Først når du handler, vil du kunne realisere det iboende potensialet. Som en konsekvens vil du så ekspandere – og universet vil ekspandere. Dette er i realiteten den eneste måten vi kan være medskapende i universet på.

 

Du er der allerede

IKYA handler mye om etikk og holdninger, og tilnærming til bevissthet i sin naturlige tilstand. Det er individet som må tilpasse seg naturen, og ikke motsatt. Enhver ubalanse skyldes et punkt der individet fornekter naturen. Balanse og helbredelse gjenopprettes idet individet uforbeholdent oppgir sitt subjektive perspektiv og tillater naturen.

 

I IKYA handler ikke helbredelse om bli frisk fra en lidelse, men om å gjenopprette flyt og virkelighet der det tidligere var illusjon. I prinsippene bak IKYA arbeider man med å tillate det som er – virkelighet – i sin naturlige, overordnede form. Vi assisterer den enkelte til å gjenkjenne mer av de universelle prinsippene i livet sitt, og legge til rette for den naturlige utfoldelsen som allerede er der.

 

Et annet nøkkelprinsipp i IKYA er «Du er der allerede». Dette spiller på at reisen, gjennom inkarnasjoner og ulike nivåer av eksistens, først og fremst er en prosess der du avslører og skreller av din egen avstand til nået, til den absolutte virkelighet. Dermed kan vi ikke bringe deg noe sted. Alt metoden gjør, er å gradvis assistere deg i å skrelle bort lagene av illusjon slik at det du er og den du er, kan ufoldes i sin totalitet.

VIBRASJON OG ENERGI

Språket vårt er begrenset i forhold til å gi presise beskrivelser innenfor arbeid med bevissthet, helbredelse og spiritualitet. Når vi benytter begrepene vibrasjon og energi er det utfra tradisjonenes forståelse av dem. Vi snakker altså ikke om vitenskapens definisjon av ordene, men heller at termene benyttes som samlesekkbegreper for å beskrive noe konkret vårt språk og kultur ennå ikke har utviklet et bevisst forhold til.

 

Likevel har begrepene vibrasjon og energi etablert seg over hele verden innenfor helbredelse og spirituelt arbeid, og i stor grad benyttes de på samme måter i både de gamle tradisjonene så vel som nyere filosofier og metoder.

 

Bakenfor manifestasjon

Vibrasjon representerer den rene, ikke-manifesterte informasjonen, pulsene som ligger bakenfor all manifestasjon. Vibrasjon er det som forplanter seg utover fra Atma gjennom den totale eksistensen. Et eksempel er lydbølger. Du har sikkert opplevd at en tydelig bass kan forplante seg gjennom en hel bygning. Vibrasjonene får alt til så svinge med.

 

Vibrasjon, i den betydelsen vi bruker, er ikke knyttet til manifestasjon, men representerer ur-impulsene, det innerste.

 

Vibrasjon er som et tall. Uansett hvor mange språk det oversettes til, hvor mange mennesker som gjenforteller det, er tallet fremdeles det samme. Energi er som en historie. Når du oversetter historien eller ber mennesker gjenfortelle den, vil deres egen forståelse, kultur, verdisystemer, tanker og følelser påvirke resultatet. Og ganske raskt vil historien og detaljene kunne endre seg.

 

Energi og materie er i praksis det samme, men i ulike stadier. På mange måter kan vi si at energi og materie er konsekvenser av vibrasjon. Vibrasjon danner lovmessighetene og forutsetningene som så blir tolket og manifestert gjennom energi og materie.

 

Effektive redskaper

IKYA arbeider med både energi og vibrasjon. Fordi vibrasjon ikke er begrenset, kan det trenge igjennom selv den mest effektive blokkering, lik lydbølger kan forplante seg gjennom en murvegg. Energi er mer plasmatisk, og vil oppføre seg mer som vann. Det kan først og renne rundt hindringer, men ikke gjennom dem. Og hvis det flyter gjennom, kan det oppstå konflikt, som elektrisitet kan få en kabel til å smelte hvis den har for stor motstand.

 

Energi kjenner mange fra healing og spirituelt arbeid. IKYA arbeider også med denne typen energi for å balansere der det er nødvendig.

 

Vibrasjon er imidlertid der vårt hovedfokus ligger, siden man mer effektivt når inn til selve kjernen i enhver bevissthet eller manifestasjon.

 

IKYA er unikt i det at metoden har et klinisk forhold til alle former for vibrasjon og energi. Som utøver lærer man hvordan man benytter disse som redskaper i å legge til rette for  klientens helbredelse og vekst.

Her er noen av opplevelsene både utøver og mottaker kan erfare med IKYA-metoden:

 

 • Sterkere kontakt med seg selv
 • Se sammenhenger
 • Selvinnsikt
 • Lære mer
 • Økt forståelse/kompetanse
 • Mer av seg selv
 • Unikhet
 • Bevisste valg
 • Proaktiv
 • Se årsakene
 • Besluttsomhet
 • Skape endring
 • Mer tilstede
 • Mer åpen
 • Bedre flyt
 • Ro
 • Balanse
 • Harmoni
 • Trygghet
 • Frigjøring
 • Helbredelse
 • Våken

 

Når vi legger til rette på det indre og det ytre med IKYA-metoden er det også en del av utøverens oppgave å bidra med bevisstgjøring av mottaker når det er optimalt. Dette for å styrke koblingen mellom de indre prosesserne og dagsbevisstheten. Dette styrker kontakten med ens indre. Det er da lettere å se hvordan tingene henger sammen, årsak og virkning. Det er lettere å se gjennom og forbi detaljene når en kan sette de sammen med en større sammenheng. Dette bidrar til en større grad av selvinnsikt og det er lettere å ta læringen man får i livet, man får en større forståelse av de prosessene som forgår i og utenfor en selv.

 

Man kan bli mer av seg selv og dyrke frem mer av sin egen unikhet, gjøre mer bevisste valg fordi man står mer i seg selv og har et tydeligere fokus. Det gjør en også mer proaktiv og aktivt deltagende. Når man er mer våken og initiativrik så vil man også kunne se årsakene lettere, kunne koble forskjellige hendelser og se sammenhengene. Det gjør at en også kan være mer besluttsom, ikke nøle, men føle seg trygg på hvor man skal og hvilke valg en står overfor.

 

Når man er mer i kontakt med det man er i berøring med, så blir man mer åpen og det blir en mer naturlig flyt. Man føler seg friere, mer våken og hel. Dette gir rom for mer ro og balanse, og man kan oppleve en større grad av harmoni i livet.